velikost textu

Postoj učitelů 1. stupně ZŠ k inkluzivnímu vzdělávání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Postoj učitelů 1. stupně ZŠ k inkluzivnímu vzdělávání
Název v angličtině:
Primary school teachers attitudes towards inclusive education
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Zuzana Hájková
Vedoucí:
doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Lenka Felcmanová
Id práce:
201716
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (N7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (N SPPG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Inkluze, inkluzivní vzdělávání, žák se speciálními vzdělávacími potřebami, učitel, postoj, 1. stupeň ZŠ
Klíčová slova v angličtině:
Inclusion, inclusive education, pupil with special educational needs, teacher, attitude, primary school
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá tématem inkluzivního vzdělávání z pohledu učitelů 1. stupně ZŠ. Cílem práce je zhodnotit postoj učitelů k této problematice, odhalit jejich potřeby a navrhnout opatření, kterými by bylo možné je uspokojit. Práce obsahuje dvě stěžejní části: teoretickou a praktickou. Teoretická část uvádí čtenáře do oblasti postavení osob s postižením v minulé i současné době a představuje způsob ukotvení základních práv těchto osob v mezinárodních smlouvách i legislativních opatřeních. Dále jsou v této části definovány základní pojmy související s inkluzivním vzděláváním a jedna kapitola je věnována samotnému učiteli a postojům, které si v rámci třídy vytváří. Výzkumná část na úvod seznamuje čtenáře s již provedenými výzkumy na podobné téma, dále podává popis použité metodologie v šetření a představuje data, která byla získána prostřednictvím rozhovorů s učiteli 1. stupně běžných základních škol. Výsledky výzkumu upozorňují na nedostatky ve způsobu vzdělávání učitelů 1. stupně, odhalují zejména absenci propojení oborů učitelství a speciální pedagogiky. Poukazují také na potřebu učitelů sdílet své zkušenosti a konzultovat je s kolegy, případně v rámci supervize s nestranným odborníkem. V neposlední řadě přináší doporučení na širší osvětu laické i odborné veřejnosti k tématu inkluzivního vzdělávání.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The thesis deals with the topic of inclusive education from the perspective of primary school teachers. The aim of this work is to evaluate the attitude of teachers to this issue, to reveal their needs and to propose measures that could satisfy these needs. The thesis contains two main parts: theoretical and practical one. The theoretical part introduces to readers the position of persons with disabilities in the past and in the present and presents a way of anchoring the fundamental rights of these persons in international treaties and legislative actions. Furthermore, the basic concepts related to inclusive education are defined in this section and one chapter is devoted to the teacher himself and the attitudes he develops within the classroom. The research part introduces the researches on a similar topic, describes the methodology used in the survey and presents data obtained through interviews with primary school teachers. The results of the research point out the shortcomings in the way of education of primary school teachers, in particular reveal the absence of interconnection of the teaching and special education fields. They also point to the teachers´ need to share their experiences and consult them with colleagues, possibly under the supervision of an impartial expert. Last but not least, it provides recommendations for raising public awareness of inclusive education.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Zuzana Hájková 1.29 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Zuzana Hájková 391 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Zuzana Hájková 362 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Zuzana Hájková 356 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. 1.11 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lenka Felcmanová 1.01 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D. 154 kB