velikost textu

Sochařství krásného slohu ve Vratislavi

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sochařství krásného slohu ve Vratislavi
Název v angličtině:
Sculpture of beautiful style in Wroclaw
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Andrea Šleichrtová
Vedoucí:
doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Jan Klípa, Ph.D.
Id práce:
201714
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (N8109)
Obor studia:
Dějiny umění (DUM)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Středověké sochařství|krásný sloh|Vratislav|madona|pieta|Slezsko|Země Koruny české|Pieta ze svaté Alžběty ve Vratislavi|Pieta z kostela Panny Marie na Písku ve Vratislavi|Bolestný Kristus z oltáře vratislavských zlatníků|Pieta z kostela svatého Stanislava a Václava ve Sv|Pieta z kostela svatého Matěje
Klíčová slova v angličtině:
Medieval sculpture|beautiful style|Wroclaw|Madonna|pieta|Land of the Bohemian Crown|Pietà of St. Elisabeth in Wroclaw|Pietà of Virgin Mary on Sand church in Wroclaw|Man of sorrows from Goldsmith’s altar|Pietà from St. Stanislaw and Wenzel church in Swei|Pietà from St. Matthew church
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce je rozdělena na dvě základní části. První kulturně-historická část se věnuje především představení kulturně-historických souvislostí mezi Českým královstvím a Slezskem. Je zde v krátkosti nastíněn historický vývoj Slezska a jeho připojení do svazku Zemí Koruny české. Druhá uměleckohistorická část přináší přehled dosavadní literatury o tématu krásného slohu a dále pak literatury zaměřené především na fenomén slezského centra krásného slohu. Poslední část uměleckohistorické kapitoly tvoří katalog vybraných děl krásného slohu ve Vratislavi. Je zde pojednáno o Pietě ze svaté Alžběty ve Vratislavi, Pietě z kostela Panny Marie na Písku ve Vratislavi, Bolestném Kristu z oltáře vratislavských zlatníků, Pietě z kostela svatého Stanislava a Václava ve Svídnici a Pietě z kostela svatého Matěje. U každého z těchto děl je provedena důkladná formální analýza a jsou shrnuty dosavadní poznatky předchozích badatelů. Na tomto základě je proveden pokus o možné zpřesnění datace a zodpovězení některých otázek s díly spojenými.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis is divided into two main parts. The First cultural-historical part is dedicated to introduction of cultural-historical context between Bohemian kingdom and Silesia. Historical development of Silesia and its joining into the union of Lands of Bohemian crown is also shortly discussed. The second art-historical chapter in first part brings the resume of literature dedicated to phenomenon of beautiful style. The second part brings resume of literature dedicated particularly to the Silesian centre of beautiful style. And the last part of this chapter consists of a catalogue of chosen works of beautiful style from Wroclaw. Those are Pietà of St. Elisabeth in Wroclaw, Pietà of Virgin Mary on Sand church in Wroclaw, Man of sorrows from Goldsmith’s altar, Pietà from St. Stanislaw and Wenzel church in Sweidnitz, Pietà from St. Matthew church. For each of these works a detailed formal analysis is made and existing research outputs are summarized. As a conclusion of researches mentioned above an attempt is made to improve accuracy of dating and to answer some questions related to those works of art.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Andrea Šleichrtová 2.64 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Andrea Šleichrtová 2.64 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Andrea Šleichrtová 1.07 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Andrea Šleichrtová 1.07 MB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D. 209 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jan Klípa, Ph.D. 168 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D. 153 kB