velikost textu

Vyšetření hmatového vnímání u žáků staršího školního věku se zrakovým postižením prostřednictvím testu Tactual Profile

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vyšetření hmatového vnímání u žáků staršího školního věku se zrakovým postižením prostřednictvím testu Tactual Profile
Název v angličtině:
Examination of the tactile perception of visually impaired pupils of older school-age through an assessment procedure called Tactual Profile
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Adéla Kunstová
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
Id práce:
201713
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (N7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (N SPPG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Hmatové vnímání, hmat, zrakové postižení, Tactual Profile, žáci staršího školního věku, diagnostika, nevidomost.
Klíčová slova v angličtině:
Tactile perception, touch, visual impairment, Tactual Profile test, school age, older school-age pupils, diagnostics, blindness.
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku vyšetřování hmatového vnímání u žáků s těžkým zrakovým postižením staršího školního věku. Práce je rozdělena na tři hlavní oblasti. První část se zabývá hmatovým vnímáním, definuje jeho hlavní charakteristiky, vlastnosti a překážky, které s hmatovým vnímáním souvisí. Věnuje se také úloze hmatu v životě žáků se zrakovým postižením. Velká část této kapitoly je zaměřena na popis orientačních pomůcek pro studenty se zrakovým postižením. Na závěr jsou zde zmíněny diagnostické nástroje, kterými se hmatové vnímání posuzuje. Druhá část se zabývá pozorovacím nástrojem Tactual Profile. Je zde dopodrobna popsán jeho účel a způsob užití a jsou zde zmíněny i zahraniční studie týkající se tohoto původem nizozemského nástroje. Třetí část obsahuje výzkum úrovně hmatového vnímání u žáků staršího školního věku se zrakovým postižením prostřednictvím testu Tactual Profile. Cílem této diplomové práce je zjistit funkčnost a využitelnost tohoto testovacího materiálu v praxi u dané věkové skupiny žáků a studentů se zrakovým postižením. Klíčová slova Hmatové vnímání, hmat, zrakové postižení, Tactual Profile, žáci staršího školního věku, diagnostika, nevidomost.
Abstract v angličtině:
Abstract This diploma thesis is focused on the problematics of examination of tactile perception in older school-age pupils with severe visual impairment. The thesis has got three main parts. The first part deals with tactile perception, defines its main characteristics, properties and obstacles associated with tactile perception. It also deals with the role of touch in the life of pupils with visual impairment. A large part of this chapter focuses on the description of orientation aids for visually impaired students. In conclusion, there are mentioned the diagnostic instruments by which the tactile perception is judged. The second part deals with the Tactual Profile observation instrument. There is a detailed description of its purpose and use and there are also mentioned foreign studies on this instrument of Dutch origin. The practical part includes the study of the level of tactile perception in school-aged pupils with visual impairment through the Tactual Profile test. The aim of this diploma thesis is to determine the functionality and usability of this test material (Tactual Profile) in praxis in the given age group of pupils and students with visual impairment. Keywords Tactile perception, touch, visual impairment, Tactual Profile test, school age, older school-age pupils, diagnostics, blindness.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Adéla Kunstová 1.33 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Adéla Kunstová 1.65 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Adéla Kunstová 108 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Adéla Kunstová 103 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D. 1.17 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. 1.26 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D. 152 kB