velikost textu

Postoje k liečbe a znalosti užívateliek hormonálnej antikoncepcie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Postoje k liečbe a znalosti užívateliek hormonálnej antikoncepcie
Název v češtině:
Postoje k léčbě a znalosti uživatelek hormonální antikoncepce
Název v angličtině:
Attitudes towards treatment and knowledge of hormonal contraceptive users
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Veronika Fufaľová
Vedoucí:
PharmDr. Kateřina Ládová, Ph.D.
Oponent:
PharmDr. Petra Matoulková, Ph.D.
Konzultant:
PharmDr. Anna Oleárová
Id práce:
201705
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra sociální a klinické farmacie (16-16220)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
PharmDr.
Datum obhajoby:
18. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
hormonální antikoncepce, znalosti, postoje, dotazníkové šetření
Klíčová slova v angličtině:
hormonal contraception, knowledge, attitudes, questionnaire survey
Abstrakt:
Diplomová práca Postoje k liečbe a znalosti užívateliek hormonálnej antikoncepcie Abstrakt Postoje k liečbe a znalosti užívateliek hormonálnej antikoncepcie Autor: Veronika Fufaľová¹ Školiteľ: PharmDr. Kateřina Ládová, Ph.D.¹ Konzultant: PharmDr. Anna Oleárová, PhD., MPH² ¹Katedra sociálnej a klinické farmácie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova, Česká republika ²Katedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika Úvod: Hormonálna antikoncepcia (HAK) je obľúbenou a spoľahlivou formou ochrany pred neplánovaným otehotnením. Jej použitie sa však môže spájať s viacerými rizikami a existenciou mnohých nepravdivých informácií a mýtov. Cieľ: Cieľom diplomovej práce bolo prostredníctvom dotazníkového šetrenia analyzovať postoje a znalosti rizík spojených s užívaním HAK vzhľadom na rôzne druhy a liekové formy antikoncepcie v konkrétnom regióne. Metodika: Výskum prebiehal v rámci prospektívneho dotazníkového šetrenia. Anonymný dotazník pozostával z 35 otázok, ktoré boli pomyselne rozdelené do šiestich častí: sociodemografické údaje, údaje o užívateľkách a ich súčasnej forme HAK, informovanosť o zdravotných prehliadkach, informovanosť o rizikách HAK, fajčenie vo vzťahu k užívaniu HAK, postoje a mýty o HAK. Dotazníky boli vydávané ženám starším než 15 rokov, ktoré si prišli do menšej súkromnej lekárne v centre Prahy vyzdvihnúť svoju predpísanú HAK. Respondentky vypĺňali dotazník samy. Šetrenie trvalo od októbra 2016 do januára 2017 a celkom bolo od 80 oslovených žien vrátených a zaradených do analýzy 51 dotazníkov (63,8 %). Získané údaje boli analyzované pomocou deskriptívnej štatistiky. Výsledky: Priemerný vek respondentiek bol 28 ± 8,2 rokov, pričom viac než polovica žien (54,9 %) bola vysokoškolsky vzdelaná so stálym sexuálnym partnerom (80,0 %). Najviac užívaná bola medzi respondentkami perorálna forma HAK (96,0 %) Diplomová práca Postoje k liečbe a znalosti užívateliek hormonálnej antikoncepcie a najčastejším dôvodom pre začatie užívania bola prevencia otehotnenia (76,5 %). Najviac respondentkami označované nežiaduce účinky, ktoré by mohli byť spojené s konkrétnou formou HAK, ktorú užívali, boli nárast hmotnosti (64,7 %) a zmeny nálad (54,9 %). Až 25,5 % respondentiek však nevedelo, ktoré stavy by užívanie HAK mohlo skomplikovať. Štvrtina užívateliek tiež uviedla, že sú fajčiarky, ale obavy z tromboembólie malo len 23,1 % z nich. Pomerne vysoká (90,0 %) bola informovanosť užívateliek o tom, že HAK neposkytuje ochranu pred sexuálne prenosnými ochoreniami a viac než polovica respondentiek (54,0 %) súhlasila s tvrdením, že HAK umožňuje jej užívateľkám vychutnať si väčší pôžitok v sexuálnom vzťahu. Záver: Na základe výsledkov dotazníkového šetrenia bolo zistené, že znalosti žien sú pomerne limitované, obzvlášť čo sa týka najzávažnejších rizík HAK. Výsledky tejto práce však nemožno generalizovať najmä kvôli nízkemu počtu respondentiek, no môžu slúžiť ako podklad pre ďalší výskum, ktorý je potrebné vykonať na získanie presnejších údajov v tejto problematike.
Abstract v angličtině:
Diplomová práca Postoje k liečbe a znalosti užívateliek hormonálnej antikoncepcie Abstract Attitudes towards treatment and knowledge of hormonal contraceptive users Author: Veronika Fufaľová¹ Supervisor: PharmDr. Kateřina Ládová, Ph.D.¹ Consultant: PharmDr. Anna Oleárová, PhD., MPH² ¹Department of Social and Clinical Pharmacy, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Charles University, Czech Republic ²Department of Organisation and Management of Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Comenius University in Bratislava, Slovak Republic Introduction: Hormonal contraception (HC) is popular and a reliable birth control method. Its use is although associated with some risks and many myths or misconceptions. Objective: The aim of this thesis was to determine the attitudes towards treatment and awareness of HC risks of its users in regard to various types and application forms in specific region by means of anonymous questionnaire. Methods: The research was carried out as a prospective questionnaire survey. Anonymous questionnaires consisted of 35 questions divided into 6 sections to obtain sociodemographic data, information concerning HC users and their form of HC, information about the extent of knowledge concerning gynaecological examination, HC risks and HC misconception awareness. One part of questionnaire was focused on smoking while using HC. Questionnaires were distributed among women older than 15 years of age who attended a small private pharmacy in the centre of Prague with prescriptions to get their HC. The respondents filled in the written questionnaire by themselves. The survey lasted from October 2016 to January 2017 and out of 80 addressed women totally 51 questionnaires (63.8%) were gathered. Collected data were then evaluated by descriptive statistics. Diplomová práca Postoje k liečbe a znalosti užívateliek hormonálnej antikoncepcie Results: The mean age of respondents was 28 ± 8.2 years while more than 50% of women reached higher education and 80.0% of respondents were in stable sexual relationship. The most used type of HC was oral contraception (by 96.0% of women) and the most frequent reason for commencement of HC use was birth control (76.5%). From adverse effects associated with their form of HC, respondents were mostly aware of weight gain (64.7%) and mood swings (54.9%). However, more than 25% of respondents did not know which medical conditions could be worsen by using HC. One quarter of respondents were also smokers but only 23.1% of them were afraid of thromboembolism while using HC. Knowledge of HC users was quite high (90.0%) when it came to the claim that HC provides protection against sexually transmitted diseases. More than half of respondents (54.0%) took mostly affirmative attitude for a claim that HC users are able to enjoy sexual relationship to the greater extent. Conclusion: It was discovered that women's awareness is quite limited, especially when it comes to the most serious risks of HC. However, these outcomes cannot be generalized because of small number of respondents but they can serve as a background for further research needed for obtaining more accurate results in this topic.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Veronika Fufaľová 1.58 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Veronika Fufaľová 293 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Veronika Fufaľová 287 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Kateřina Ládová, Ph.D. 278 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Petra Matoulková, Ph.D. 276 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 97 kB