velikost textu

Toskánské cisterciácké kláštery: filiace San Galgana vzniklé ve 13. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Toskánské cisterciácké kláštery: filiace San Galgana vzniklé ve 13. století
Název v angličtině:
The monasteries of Cistercians in Tuscany: filiations of San Galgano founded in 13th century
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Kateřina Tylová
Vedoucí:
PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Th.D., Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Dana Picková, CSc.
Id práce:
201696
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav světových dějin (21-USD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Historie - obecné dějiny (HOD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Cisterciáci|Toskánsko|klášter|opatství|Itálie|San Galgano|San Michele alla Verruca|filiace|Bernard z Clairvaux|San Salvatore a Settimo|San Pantaleone di Monte Faeta
Klíčová slova v angličtině:
Cistercians|Tuscany|monastery|abbey|Italy|San Galgano|San Michele alla Verruca|San Pantaleone di Monte Faeta|San Salvatore a Settimo|filiation|Bernard of Clairvaux
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá rozšířením a působením mnišského řeholního řádu cisterciáků v oblasti Toskánska. Na území tohoto významného italského regionu, jehož středověké hranice se téměř shodují se současnými, uplatňovala během hlavní vlny zakládání cisterciáckých klášterů v Itálii svůj politický vliv zejména města: Florence, Siena, Pisa a Lucca, v jejichž okolí také vznikla většina řeholních domů cisterciáků v regionu. Přínosem tohoto příspěvku je mimo jiné zjištění vlivu těchto měst a jejich elit na zakládání fundací bílých mnichů v Toskánsku. Cílem práce je analýza okolností a příčin příchodu cisterciáků na toskánské území a osvětlení jejich specifického působení v Toskánsku, kam se rozšířili ve srovnání s ostatními italskými regiony poměrně pozdě. Práce se soustředí na specifičnost hnutí zakládání klášterů v Toskánsku, kde byl jako první fundace cisterciáků založen klášter San Galgano, v jehož linii pak zejména během 13. století vznikla většina cisterciáckých opatství regionu. Záměrem a ambicí práce je skrze konkrétní cisterciácké fundace v Toskánsku nastínit vývoj cisterciáckého řádu a jeho klášterů na území toskánského regionu. Pravděpodobně nejvýznamnějším klášterem regionu byl San Galgano, jenž se stal mateřským klášterem mnoha dalších toskánských fundací cisterciáků, které byly zakládány od 13. století. Tato práce se zaměřuje na tři filiace San Galgana vzniklé právě během tohoto věku: San Pantaleone di Monte Faeta, San Salvatore a Settimo a San Michele alla Verruca. Pomocí srovnání těchto filiací vzhledem k jejich fundátorům, místům a okolnostem založení, jejich středověké historii, politickému významu a kulturně historickému dědictví, lze záměry práce naplnit.
Abstract v angličtině:
The topic of the diploma thesis is the activity of the Cistercian monastic order in the area of Tuscany. During the main wave of founding the Cistercian monasteries in Italy, the area of Tuscany, whose medieval boundaries roughly correspond to its current ones, was under major political influence of Florence, Siena, Pisa and Lucca. Most monasteries in the region were founded in the vicinity of these cities. This work aims to contribute to the discoveries about the influence of these cities and their elites on the establishing of foundation of the white monks in Tuscany. The goal of this work is an analysis of circumstances and causes of the arrival of the Cistercians in the Tuscany region, where they arrived relatively late, compared to other Italian regions. The work focuses on the specificities of the Cistercian movement of the foundation of monasteries. The fist Cistercian foundation in Tuscany was the monastery San Galgano. Most of the Cistercian abbeys in the region predominantly from the 13th century was affiliated with San Galgano. The diploma thesis aims to describe the development of the Cistercian order and its monasteries in the area by exploring specific Cistercian foundations in Tuscany. Possibly the most important monastery in the region was San Galgano, which served as the maternal monastery to many other Tuscan Cistercian foundations founded from the 13th century. The focus is on three filiations of San Galgano founded during the 13th century: San Salvatore Settimo, San Pantaleone di Monte Faeta and San Michele alla Verruca. The aim of this work is to be fulfilled by comparing these filiations with their founders, places and circumstances of foundation, their medieval history, political significance and cultural- historical heritage.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Tylová 4.64 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Tylová 272 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Tylová 176 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Th.D., Ph.D. 252 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Dana Picková, CSc. 500 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D. 154 kB