velikost textu

La Queste del Saint Graal v kontextu vrcholně středověké spirituality

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
La Queste del Saint Graal v kontextu vrcholně středověké spirituality
Název v angličtině:
La Queste del Saint Graal in the context of the High Middle Ages spirituality
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Zuzana Smetanová
Vedoucí:
PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Th.D., Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Martin Nejedlý, Dr.
Id práce:
201695
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav světových dějin (21-USD)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Historie (HS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
legenda o Svatém Grálu|artušovská legenda|rytířská kultura|rytířská spiritualita|cisterciáci|sv. Bernard z Clairvaux
Klíčová slova v angličtině:
legend of the Holy Grail|Arthurian legend|chivalric culture|chivalric spirituality|cistercians|St. Bernard of Clairvaux
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce se soustředí na legendu o Svatém Grálu, konkrétně na její vrcholnou podobu La Queste del Saint Graal, a snaží se ji uvést do kontextu historického, kulturního a spirituálního vývoje západní Evropy 11. – 13. století. Práce nejprve popisuje obecnou politickou a společenskou situaci v západní Evropě vrcholného středověku, dále se věnuje soudobému duchovnímu a intelektuálnímu vývoji, poté charakterizuje rytířskou kulturu a literaturu a nakonec se zabývá samotným vývojem legendy o Svatém Grálu a rozborem La Queste del Saint Graal. Symbolika a spiritualita tohoto vrcholného díla z oblasti artušovské literatury je dávána do souvislosti s mnišskou a konkrétně cisterciáckou spiritualitou 12. století, ale je rovněž zdůrazněno, že vychází i ze specifik spirituality rytířské. Práce se pokouší o nalezení místa, které La Queste del Saint Graal zaujímá ve středověké křesťanské kulturní tradici.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis focuses on the legend of the Holy Grail, namely on its high version La Queste del Saint Graal, and tries to put it into the context of the historical, cultural and spiritual process in the western Europe of the 11th – 13th century. The thesis firstly describes the general political and social situation in the western Europe‘s High Middle Ages, then it pays attention to the contemporary spiritual and intellectual process, after that it characterizes the chivalric culture and literature and finally it concerns itself with the developement of the very legend of the Holy Grail and the analysis of La Queste del Saint Graal. The symbolism and spirituality of this high work from the Arthurian legend field is linked with the monastic and particulary cistercian spirituality of the 12th century, but it is also pointed out, that it grows as well from the specifics of the chivalric spirituality. The thesis tries to find a place, which La Queste del Saint Graal occupies in the medieval christian cultural tradition.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Zuzana Smetanová 1.21 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Zuzana Smetanová 132 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Zuzana Smetanová 130 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Th.D., Ph.D. 185 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Martin Nejedlý, Dr. 264 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc. 217 kB