velikost textu

Misijní rozměr cesty Panny Marie za Alžbětou (Lk 1,36-45)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Misijní rozměr cesty Panny Marie za Alžbětou (Lk 1,36-45)
Název v angličtině:
A missionary dimension of the journey of Mary to Elisabeth (Luke 1:36-45)
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Iveta Zemanová
Vedoucí:
ThLic. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L.
Oponent:
doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D.
Id práce:
201676
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV)
Program studia:
Teologie (N6141)
Obor studia:
Teologické nauky (NMT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
14. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Panna Maria, Alžběta, misie, cesta, Ježíš Kristus, navštívení, misionář, poslání
Klíčová slova v angličtině:
Virgin Mary, Elisabeth, mission, journey, Jesus Christ, visitation, missionary
Abstrakt:
Anotace Misijní rozměr cesty Panny Marie za Alžbětou (Lk 1,36-45). Práce nahlíží na perikopu navštívení Alžběty v Lukášově evangeliu jako předzvěst misijní Ježíšovy cesty po zemi do Božího království. Nejprve se zabývá exegetickou problematikou jednotlivých veršů, které nahlíží u několika exegetů v jejich komentářích a ve výkladových poznámkách v různých překladech Písma svatého. Dále se snaží práce vystihnout téma cesty v Lukášově evangeliu i misijní pohled, jak na cestu Panny Marie za svou příbuznou Alžbětou, tak i na životní cestu každého člověka, která vede do Božího království, o kterém Ježíš Kristus na své cestě do Jeruzaléma u evangelisty Lukáše káže. Práce se snaží vystihnout potřebné vlastnosti misionářů, které se dají rozpoznat v perikopě právě u Panny Marie na cestě za Alžbětou. V práci není opomíjena ani samotná Alžběta jako osoba, ke které byla vyslána Panna Maria jako misionářka. Sama Alžběta ukazuje úkol a poslání samotného misionáře, který má nejen druhým přinést Krista a ukázat na Něj, ale má za úkol umožnit tomu, ke kterému je poslán, vyznat svou víru a projevit svou zbožnost. Klíčová slova Panna Maria, Alžběta, misie, cesta, Ježíš Kristus, navštívení, misionář, poslání
Abstract v angličtině:
Abstract Missionary aspects of the Visitation of Virgin Mary to Elisabeth (Luke 1:36-45). This work deals with the pericope “Visitation of Elizabeth” in the Gospel of Luke as the precursor of Jesus' missionary journey through the earth into the Kingdom of God. First the exegetical issues of individual verses are described followed by commentaries and interpretative notes of several exegetes using various translations of the Sacred Scripture. Next subject is the journey, as described in Luke's gospel, as well as the missionary view of the journey of the Virgin Mary to visit his relative Elizabeth, as well as the life journey of every man which leads to the Kingdom of God, which is a theme of Jesus Christ’s preaching on his way to Jerusalem (Gospel of Luke). The work attempts to capture the necessary features of missionaries that can be identified in the pericope of the Virgin Mary on the road to Elizabeth. Elizabeth herself, as the person to whom the Virgin Mary was sent as a missionary is also an important topic in this work. Elisabeth shows the task and mission of the missionary himself, not only to bring and show Christ to others, but also to enable him to whom he is sent to confess his faith and show his piety. Keywords Virgin Mary, Elisabeth, mission, journey, Jesus Christ, visitation, missionary
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Iveta Zemanová 831 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Iveta Zemanová 88 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Iveta Zemanová 90 kB
Stáhnout Posudek vedoucího ThLic. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L. 343 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D. 276 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D. 152 kB