velikost textu

Naplňování individuálních potřeb dětí v prostředí mateřské školy.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Naplňování individuálních potřeb dětí v prostředí mateřské školy.
Název v angličtině:
The satisfaction of individual needs of the preschool-aged children in kindergartens.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Klára Filipi
Vedoucí:
PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Barbora Loudová Stralczynská
Id práce:
201674
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Program studia:
Pedagogika (N7501)
Obor studia:
Pedagogika předškolního věku (N PPP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dítě předškolního věku, individuální potřeby dětí, rodina, mateřská škola, předškolní vzdělávání, učitel mateřské školy, adaptace dítěte předškolního věku na počátku docházky v mateřské škole
Klíčová slova v angličtině:
preschool child, individual needs of child, family, kindergarten, preschool education, nursery school teacher, adaptation of preschool age children at the beginning of attendance kindergarten
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá problematikou uspokojování individuálních potřeb dětí předškolního věku v prostředí mateřské školy. V teoretické části je pozornost věnována definování pojmu potřeby a popisu, analýze a porovnání různých teorií zabývajících se naplňováním potřeb dětí. Dále je část zaměřena na analýzu vývoje dítěte předškolního věku a jeho potřebám, jakožto předpokladu nejen pro zdravý tělesný a psychický vývoj dítěte, ale také jeho úspěšné vzdělávání. Následně jsou popsány možnosti naplňování individuálních potřeb dětí v rodině a v mateřské škole. Posledním tématem v teoretické části jsou rizika vyplývající z neuspokojení potřeb dětí. Empirická část je založena na kvalitativním výzkumu, realizována šetřením, které směřuje ke zjištění, zda vnitřní podmínky mateřské školy jsou v souladu s RVP PV. Součástí empirické části je sledování několika dětí, které nastoupily nově do mateřské školy, u kterých je prováděno vyhodnocení a následně plánování činností k naplnění jejich potřeb a k usnadnění adaptace. KLÍČOVÁ SLOVA dítě předškolního věku, individuální potřeby dětí, rodina, mateřská škola, předškolní vzdělávání, učitel mateřské školy, adaptace dítěte předškolního věku na počátku docházky v mateřské škole
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The thesis focuses on the issues concerning meeting individual needs of the preschool-aged children in kindergartens. In the theoretical part the attention is paid to defining the term „need" and to the description, analysis and comparison of various theories about fulfilling the children´s needs. Next part deals with physical development of a child and its successful education as well. Followingly, there are described the possibilities how to fulfil individual needs of children in a family and in a kindergarten. The final topic in the theoretical part is the description of risks arising from dissatisfying the children´s needs. The empiric part is based on the case study. investigative research being realized by the combination of several methods (observation, interview, questionnaire), targeting at finding if the inner conditions in kindergartens cope with RVP PV. The empiric part also followed several children which started attending the kindergarten, their appraisal was done and this was accomplished by planning activities leading to fulfilling their needs and easier adaptation. KEYWORDS preschool child, individual needs of child, family, kindergarten, preschool education, nursery school teacher, adaptation of preschool age children at the beginning of attendance kindergarten
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Klára Filipi 837 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Klára Filipi 16.6 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Klára Filipi 83 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Klára Filipi 84 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D. 482 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Barbora Loudová Stralczynská 240 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D. 153 kB