velikost textu

Perestrojka a její odraz v ruské a české společnosti a kultuře

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Perestrojka a její odraz v ruské a české společnosti a kultuře
Název v angličtině:
Perestroika and its reflection in Russian and Czech society and culture
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Artem Kuksin
Vedoucí:
prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.
Oponent:
PhDr. Marek Šmíd, Ph.D.
Id práce:
201661
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Dějiny evropské kultury (BDE)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dějiny 20. století, kulturní dějiny, perestrojka, společnost, SSSR, ČSSR, M. Gorbačov
Klíčová slova v angličtině:
history of the 20th сentury, cultural history, perestroika, society, Soviet Union, CSSR, M. Gorbachev
Abstrakt:
Anotace Ve své bakalářské práci bych se chtěl zaměřit na jednu z klíčových historických událostí z dějin Sovětského svazu známou jako Perestrojka. Chci v ní odpovědět na otázku, jací byli lidé pozdního socialismu v ČSSR a v Sovětském svazu, čím se lišilo jejich vnímání současného dění a budoucna, jak byl chápán duch času na konci století v médiích a ve filmové tvorbě. Za nezbytnou část práce považuji zachycenípostavy generálního tajemníka KSSS Michaila Gorbačova, průběhu a následků jeho ekonomické asociální politiky, popsání zvláštnosti režimů a společenských poměrů v období 1985-1989.
Abstract v angličtině:
Annotation In my bachelor’s thesis I would like to focus on one of the key historical events in the history of the Soviet Union known as Perestrojka. I want to answer the questions as what were people of late socialism in the Czechoslovak Socialist Republic and in the Soviet Union, what was difference about their perception of the present and future and how Zeitgeist -the spirit of the time at the end of the century was perceived in culture. As a necessary part of my work, I consider the personality analysis of Mikhail Gorbachev - the General Secretary of the Communist Party of the Soviet Union, his economic and social policy, describing the peculiarities of regimes and social relations in years 1985-1989.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Artem Kuksin 1.35 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Artem Kuksin 342 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Artem Kuksin 342 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. 221 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Marek Šmíd, Ph.D. 198 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. 154 kB