velikost textu

Vliv inkubační teploty na růst pracovního a převodního myokardu u kuřecího embrya

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv inkubační teploty na růst pracovního a převodního myokardu u kuřecího embrya
Název v angličtině:
Effect of incubation temperature on growth of the working and conducting myocardium in the embryonic chick
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Kristýna Skuhrová
Vedoucí:
prof. MUDr. David Sedmera, Ph.D., DrSc.
Oponent:
Mgr. Martina Gregorovičová
Konzultant:
doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc.
Id práce:
201648
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyziologie (31-152)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Fyziologie živočichů (NFYZZIV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kuřecí embryo, hypotermie, inkubace, hypertrofie, hyperplazie kardiomyocyty, převodní systém srdeční
Klíčová slova v angličtině:
embryo, hypothermia, incubation, hypertrophy, hyperplasia, cardiomyocytes, cardiac conduction systém
Abstrakt:
Abstrakt Před téměř 50 lety bylo ukázáno, že vlivem hypotermní inkubace u kuřat dochází k celkovému zmenšení embryí a zároveň zvětšení srdce, jež bylo připisováno hypertrofii (zvětšenému objemu buněk). Oplozená kuřecí vejce byla inkubována v normotermii (37,5°C) a hypotermii (33,5°C) od jedenáctého embryonálního dne. Sedmnáctý den byla embrya zvážena a poté byla zvážena i jejich srdce. V souladu s předchozími výsledky byla hypotermní embrya o 29% menší a měla srdce o 18% větší. Poměr hmotností srdce a těla byl u hypotermní skupiny o 67% vyšší. Naměřená velikost buněk byla v cílových oblastech velmi vyrovnaná a to i mezi oběma skupinami. Tloušťka stěny levé komory byla dvojnásobná oproti pravé komoře a u hypotermního modelu byla nesignifikantně vyšší. Terminální část převodního systému, Purkyňova vlákna, byla menší než pracovní kardiomyocyty. U hypotermie byla Purkyňova vlákna mírně zvětšena. Proliferační aktivita byla měřena pomocí imunohistochemického značení anti-phoshohiston H3. U experimentální skupiny byla znatelně vyšší proliferace, v pravé komoře dosáhla statistické významnosti. V mechanismu růstu embryonálního srdce při hypotermní inkubaci převažuje tedy hyperplazie (zvětšená proliferace buněk) nad hypertrofií.
Abstract v angličtině:
Abstract It was shown almost 50 years ago that hypothermic incubation of chicken embryos results in a reduction in the size of embryos and an increase in the heart weight, presumably by hypertrophy (increase in cell volume). The chicken embryos were incubated in normothermia (37.5 ° C) and hypothermia (33.5 ° C) from the eleventh embryonic day. On the 17th day, the embryos were weighed and then their hearts were weighed. In agreement with the previous results, hypothermic embryos were 29% smaller and their hearts 18% heavier. The heart-to-body weight ratio was 67% higher in the hypothermic group. The measured cell size was very similar in the target areas and it was also between the two groups. The left ventricle width was twofold that the right one and the difference was not significantly higher in the hypothermia model. Purkinje fibers, the terminal part of the conduction system, were smaller than the working cardiomyocytes. Purkinje fibers were slightly enlarged after hypothermic incubation. The proliferation rate was measured by immunohistochemical labeling of anti-phospho histone H3. The experimental group showed much higher proliferation rate; it reached statistical significance in the right ventricle. Thus, hypothermic incubation resulted in increased growth of embryonic heart based on hyperplasia (increase in cell proliferation) rather than hypertrophy.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kristýna Skuhrová 3.25 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Kristýna Skuhrová 630 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kristýna Skuhrová 244 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kristýna Skuhrová 222 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. MUDr. David Sedmera, Ph.D., DrSc. 236 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martina Gregorovičová 101 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc. 153 kB