velikost textu

Lexikographische Erfassung der Pronomina

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Lexikographische Erfassung der Pronomina
Název v češtině:
Lexikografické zpracování zájmen
Název v angličtině:
Lexicographical treatment of pronouns
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Kamila Kroutilová
Vedoucí:
Mgr. Martin Šemelík
Oponent:
doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D.
Id práce:
201638
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav germánských studií (21-UGS)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Německý jazyk a literatura (NEJ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
2. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Němčina
Klíčová slova:
lexikografie|zájmena|současný německý jazyk|korpusová lingvistika|gramatika
Klíčová slova v angličtině:
lexicography|pronouns|contemporary German|corpus linguistics|grammar
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce vznikla na základě lexikografického zpracování zájmen pro Velký německo-český akademický slovník (VNČAS). Jejím cílem je identifikování zpracovatelských problémů z oblasti zájmen ve vybraných slovních. Na základě slovníkových hesel navržených pro VNČAS bude názorně demonstrováno možné řešení těchto problémů. Identifikované problémy se týkají následujících oblastí: gramatika ve slovníku, výběr příkladových vět, slovníková kriminalita a uživatelská přívětivost slovníku. Klíčová slova: lexikografie, zájmena, současný německý jazyk, korpusová lingvistika, gramatika
Abstract v angličtině:
Abstract The present thesis is based on lexicographic processing of pronouns for the Large German- Czech Academic Dictionary (VNČAS). Its aim is to identify processing problems in selected dictionaries in the area of pronouns. Based on the dictionary entries proposed for VNČAS will be demonstrated a possible solution to these problems. The identified problems relate to the following areas: grammar in the dictionary, selection of example sentences, dictionary criminality, and user-friendliness of the dictionary. Key Words: lexicography, pronouns, contemporary German, corpus linguistics, grammar
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kamila Kroutilová 1.84 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Kamila Kroutilová 1.06 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kamila Kroutilová 246 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kamila Kroutilová 245 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Martin Šemelík 99 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D. 137 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB