velikost textu

Profese asistenta pedagoga na prvním stupni základní školy jeho vlastní perspektivou

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Profese asistenta pedagoga na prvním stupni základní školy jeho vlastní perspektivou
Název v angličtině:
Profession of teaching assistant at primary school by his own perspective
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Kristýna Kuberová
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Anna Frombergerová
Id práce:
201598
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (41-KPSY)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (N PSYCH)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
inkluze,podpůrné opatření, asistent pedagoga, zdravotní postižení, sociální znevýhodnění, spolupráce AP s žáky a dalšími pedagogickými pracovníky
Klíčová slova v angličtině:
inclusion, support measure, teacher's assistant, disability, social disadvantage, AP cooperation with pupils and other pedagogical staff
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce Profese asistenta pedagoga na prvním stupni základní školy jeho vlastní perspektivou, pojednává o asistentech pedagoga z hlediska motivace, která aktéry vedla k výkonu profese, z hlediska nároků na tuto profesi, spolupráce s vyučujícími, žáky a jejich rodiči. Práce také zkoumá postavení/roli asistentů pedagoga ve škole a nahlíží na sebepercepci samotných aktérů. Práce je rozdělena na dvě části tj. na část teoretickou a na část praktickou. V praktické části jsou prezentovány výsledky analýzy rozhovorů s asistenty pedagoga. V teoretické části je čtenář nejprve seznámen s trendem inkluzivního vzdělávání, dělením žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a ustanovením podpůrných opatření, do kterých mimo jiné patří i profese asistenta pedagoga. Dále je čtenář seznámen s teoretickým ukotvením profese asistenta pedagoga, vznikem a vývojem této profese. Dále se v textu pojednává o identitě a profesní identitě aktérů a o odbornostech a osobních předpokladech, které jsou pro výkon profese nezbytné. V textu bylo pro lepší teoretické uchopení profese, nutné shrnout několik českých studií a porovnání se zahraniční praxí. Vymezení profese asistenta pedagoga v teoretické části tvoří základ pro porozumění výzkumnému šetření. Praktická část se zabývá interpretací analyzovaných dat, které byly získány prostřednictvím rozhovorů s AP, během výzkumného šetření. Praktická část byla zpracovávána pomocí kvalitativního výzkumného designu, konkrétně zakotvenou teorií. Výzkumem jsem se snažila zjistit odpovědi na otázky týkající se profese asistentů pedagoga. Hlavní výzkumná otázka zní: Co to znamená být asistentem pedagoga? Sledovanou oblastí v mém výzkumném šetření je analýza žité reality aktérů, do které jsou zařazené následující témata a kategorie: kvalifikace AP, důvody motivující k výkonu profese, sebepercepce a očekávání od role AP, význam ostatních lidí v životě AP a rozdílný první a druhý stupeň ZŠ. Pomocí těchto témat, kategorií a kódů, jsem došla k odpovědi na hlavní výzkumnou otázku. Získala jsem tak sebe/obraz asistenta pedagoga. Také jsem zjistila 4 role, do kterých se asistenti pedagoga zařadili. Tyto role určují jejich postavení/hierarchii ve třídě/škole. První rolí je role plnohodnotného člena týmu. Další rolí je mezistupeň anebo spojovací článek, asistenti stojí mezi učiteli, žáky a někdy mezi vedením školy. Další role je tzv. kamarádská pomoc, kdy asistenti stojí mezi vztahem učitel- žák. Poslední jsou role: občasný narušitel a děvečka pro všechno. To znamená že AP mají pocit, že buď dělají úplně všechno tj. děvečka pro všechno. Anebo mají pocit, že jsou ve třídě přebyteční, něco navíc tj. role občasného narušitele. Tyto role mají také vliv na kvalitu spolupráce mezi AP a učiteli. je ve většině případů považována za bezproblémovou. Určována je tzv. lidským faktorem a vzájemným respektem. Na závěr práce jsou shrnuty výsledky výzkumu, které jsou doplněné diskuzí s dostupnou literaturou.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Diploma thesis The profession of assistant teacher at the first level of elementary school with his own perspective, deals with the teacher's assistants in terms of motivation, which the actors led to the profession, in terms of demands for this profession, cooperation with teachers, pupils and their parents. The thesis also examines the position / role of teacher assistant at school and looks at the self-perceptions of the actors themselves. The thesis is divided into two parts, ie the theoretical part and the practical part. In the practical part are presented the results of analysis of interviews with teachers' assistants. In the theoretical part, the reader is first acquainted with the trend of inclusive education, the division of pupils with special educational needs and the provision of support measures, including the profession of teacher assistant. Furthermore, the reader is acquainted with the theoretical anchoring of the profession of teacher assistant, the creation and development of this profession. Furthermore, the text discusses the identity and professional identity of the actors and about the professional qualifications and personal prerequisites necessary for the profession. In the text, for a better theoretical grasp of the profession, it is necessary to summarize several Czech studies and compare with foreign practice. Defining the profession of teacher assistant in the theoretical part forms the basis for understanding the research investigation. The practical part deals with interpretations of analyzed data, which were obtained through interviews with the AP, during a research survey. The practical part was elaborated using a qualitative research design, specifically an anchored theory. Through research I have tried to find answers to questions concerning the profession of teacher's assistant. The main research question is: What does it mean to be a teacher's assistant? The area surveyed in my research is an analysis of the reality of the actors, which includes the following topics and categories: AP qualification, motivation for profession, self-perception and expectations from AP role, other people's importance in AP life and different first and second grades . Using these themes, categories and codes, I came up with the answer to the main research question. I got myself / the image of a teacher's assistant. I also found 4 roles in which the teacher's assistants ranked. These roles determine their status / class / school hierarchy. The first role is the role of a full member of the team. Another role is an intermediate stage or a link, assistants stand between teachers, pupils, and sometimes school leaders. Another role is so-called "help-friend", where assistants stand between the teacher-pupil relationship. The last are the roles: an occasional intruder and a maid for everything. This means that the AP has the feeling that they are doing everything, that is, the damsel for everything. Or they feel that they are superfluous in the classroom, something extra, that is, the role of an occasional intruder. These roles also have an impact on the quality of cooperation between APs and teachers is in most cases considered as seamless. It is determined by the so-called human factor and mutual respect.At the end of the thesis are summarized the results of the research, which are complemented by discussions with available literature.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kristýna Kuberová 1.75 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kristýna Kuberová 261 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kristýna Kuberová 255 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D. 427 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Anna Frombergerová 434 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc. 152 kB