velikost textu

Výuka orientačního běhu na 2.stupni ZŠ

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výuka orientačního běhu na 2.stupni ZŠ
Název v angličtině:
Teaching of orienteering at primary school.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Zuzana Procházková
Vedoucí:
PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
Oponent:
PaedDr. Ivan Přibyl
Id práce:
201595
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy matematika — tělesná výchova (N M-TV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Běh, mapa, buzola, terén, orientační sporty, orientační běh, volný čas, výuka
Klíčová slova v angličtině:
Running, map, compass, terrain, orienteering, spare time, teaching
Abstrakt:
ABSTRAKT Název: Výuka orientačního běhu na 2.stupni základní školy Autor: Bc. Zuzana Procházková Katedra: Katedra tělesné výchovy Vedoucí práce: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. Cíle: Cílem této práce je zmapovat výuku orientačního běhu na vybraných pražských základních školách a na nižších gymnázií. Zjistit pomocí dotazníkového šetření, zda se na těchto školách zařazuje orientační běh do školního programu a jak. Vedlejší cíl práce je, na základě výsledků a literatury, sestavit návrh na realizaci výuky orientačního běhu na druhém stupni. Metody: Sběr dat jsme provedli pomocí dotazníkového šetření. Vyhodnocení dotazníkového šetření jsme uvedli v tabulkách a grafech ze kterých jsme následně vyvodili výsledky pro dané téma práce. Metodou vedlejšího cíle, návrhu zařazení orientačního běhu do výuky, je podrobné studium literatury a výsledků z předchozího dotazníkového šetření. Výsledky: Do výzkumu bylo zařazeno 34 učitelů tělesné výchovy. Šestnáct učitelů se při své výuce věnuje orientačnímu běhu většina 1-3krát ročně. Polovina učitelů zařazuje orientační běh do hodin tělesné výchovy a víc jak polovina z nich zařazuje OB na školní akce a kurzy. Čtrnáct učitelů využívá při orientačních aktivitách speciální mapy pro orientační běh. Všichni učitelé chtějí, aby žáci uměli zorientovat mapu podle terénu. Klíčová slova: běh, mapa, buzola, terén, orientační běh, volný čas, výuka
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Title: Teaching of orienteering at primary school Author: Bc. Zuzana Procházková Department: Department of Physical Education Supervisor: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. Objectives: The aim of this diploma work is to chart the teaching of orienteering at primary schools in Prague and to use a questionnaire-based approach to determine whether orienteering is included within the school curriculum and if so, then how. The secondary objective is to draw up a draft of methods for teaching orienteering. Methods: Data collection was performed using a questionnaire-based approach. The questionnaire was evaluated in the graphs and tables. The method for the secondary objective is a detailed study of the literature and results of the questionnaire. Results: Thirty four physical education teachers participated in the research study. Sixteen teachers include orienteering within their teaching curriculum. The frequency of orienteering teaching is mostly 1-3 times a year. A half of the teachers teach orienteering in PE lessons. More than half of the teachers included orienteering as a part of school trips and courses. Most of them use specialised orienteering maps. All the teachers require that their pupils know how to orientate a map based on the terrain. Keywords: Running, map, compass, terrain, orienteering, sparetime, teaching
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Zuzana Procházková 2.41 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Zuzana Procházková 108 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Zuzana Procházková 78 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. 203 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Ivan Přibyl 342 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jiří Hrabinec, CSc. 153 kB