velikost textu

Performativní aspekty tvorby novosadských neoavantgardistů 60. a 70. let 20. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Performativní aspekty tvorby novosadských neoavantgardistů 60. a 70. let 20. století
Název v angličtině:
Performative Aspects in the Works of the Novi Sad Neo-Avant-Garde in 1960’s and 1970’s
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jiří Novák
Vedoucí:
Mgr. Igor Mikušiak
Oponent:
PhDr. Mgr. Jaroslav Otčenášek, Ph.D.
Id práce:
201592
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra jihoslovanských a balkanistických studií (21-KJBS)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Jihovýchodoevropská studia (JV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
neoavantgarda|Novi Sad|performativní umění|konceptuální umění|literatura|neviditelné umění|Polja|Új Symposion|Tribina mladih|Slobodan Tišma|Ottó Tolnai|Katalin Ladik
Klíčová slova v angličtině:
neo-avant-garde|Novi Sad|performative art|conceptual art|literature|invisible art|Polja|Új Symposion|Tribina mladih|Slobodan Tišma|Ottó Tolnai|Katalin Ladik
Abstrakt:
Abstrakt (česky) Tématem bakalářské práce je konstituování a umělecké iniciativy generace tzv. novosadských neoavantgardistů v 60. a 70. letech s akcentem na performativitu jejich aktivit. Multikulturní tradice Vojvodiny s jejím centrem v Novém Sadu i mezinárodní společensko-politické klima 60. let vytvářelo prostředí pro umělecký i společenský výraz mladé generace umělců, kteří se vymezovali vůči dominujícímu umírněně modernistickému diskurzu v kultuře a byrokratizaci a institucionalizaci kulturních aktivit té doby. Nejradikálnější požadavky na demokratizaci kultury kulminující v letech 1968–1972 přicházely z kulturních a uměleckých kruhů v Novém Sadu, které se utvořily zejména kolem kulturního centra „Tribina mladih“ a literárních časopisů Polja a maďarskojazyčného Új Symposion. Práce na základě primárních i sekundárních pramenů analyzuje a shrnuje základní stav výzkumu a percepci tohoto období a specifika jednotlivých uměleckých projevů této tzv. „Druhé linie“.
Abstract v angličtině:
Abstract (in English): This bachelor thesis deals with the topic of constitution and artistic initiative of the so-called Novi Sad Neo-avantgarde generation in the 1960s and 1970s and emphasizes the performativeness of their activities. Vojvodina, with its tradition of multiculturalism and its centre in Novi Sad, same as the international socio-political climate of the 1960s created an environment for the art and social expression of the new generation of artists who stood out against the prevailing modernist discourse in culture and the bureaucratization and institutionalization of cultural activities of that time. The most radical demands for the democratization of culture culminated between years 1968-1972 and came from the cultural and artistic circles in Novi Sad, which were formed mainly around the cultural centre "Tribina mladih" and the literary magazines "Polja" and Hungarian-language "Új Symposion". Based on primary and secondary sources, the thesis analyses and summarizes the basic research and perception of this period and the specifics of individual artistic expressions of this so-called “Other Line”.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jiří Novák 2.16 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jiří Novák 1.61 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jiří Novák 105 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jiří Novák 108 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Igor Mikušiak 145 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Jaroslav Otčenášek, Ph.D. 203 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jan Pelikán, CSc. 154 kB