velikost textu

Tlumočení mezi německými kolonialisty a místním obyvatelstvem v Namibii během období, kdy byla německou kolonií

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Tlumočení mezi německými kolonialisty a místním obyvatelstvem v Namibii během období, kdy byla německou kolonií
Název v angličtině:
Interpreting Between German Colonists and Local Residents of Namibia During the German Colonisation
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jelizaveta Getta
Vedoucí:
Mgr. Věra Kloudová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Mgr. Petra Vavroušová
Id práce:
201588
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav translatologie (21-UTRL)
Program studia:
Překladatelství a tlumočnictví (N7313)
Obor studia:
Překladatelství: čeština - němčina — Tlumočnictví: čeština - němčina (PCN TCN)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
tlumočení|kolonialismus|Namibie|kulturní rozdíly|překlad
Klíčová slova v angličtině:
interpreting|Colonialism|Namibia|cultural differences|translation
Abstrakt:
Abstrakt Tématem této diplomové práce je tlumočení mezi německými kolonialisty a místním obyvatelstvem v Namibii během období, kdy byla německou kolonií. V roce 1884 se území dnešní Namibie stalo součástí německého koloniálního panství. Vznikla tak kolonie s názvem Německá jihozápadní Afrika, kde mezi koloniálními úředníky a místním obyvatelstvem vyvstal problém v komunikaci kvůli jazykovým a kulturním odlišnostem. Ačkoliv koloniální vláda zamýšlela poskytnutí dostatečného jazykového vzdělání pro obě strany, tento cíl se ukázal jako příliš ambiciózní a bylo nutné využít služeb tlumočníků. Zprostředkovatelé mezijazykové a mezikulturní komunikace se v kolonii setkávali primárně s nedůvěrou, neboť sloužili oběma stranám, a tak je komunikační partneři podezřívali z defektního předání požadované informace. Snažili se tedy tlumočnickým službám vyhnout, ve třech životních sférách – právu, náboženství a diplomacii – se však tlumočníci přesto stali nepostradatelnými. Tato práce se ve zmíněných oblastech tlumočnického působení soustředí na popis role, statusu, pracovních podmínek a kompetencí tlumočníků. Mnohé zjištěné skutečnosti se částečně prolínají s moderní tlumočnickou teorií i praxí, daná práce tedy historické úseky prokládá i těmito paralelami. Jelikož tlumočení interdisciplinárně zasahuje do rozmanitých sfér lidského poznání, vytváří daná práce širší kontext, zahrnující rovněž vývoj tlumočení po zániku kolonie, kdy se bezproblémová komunikace stala nepostradatelnou především během jednání o nezávislosti Namibie. S přenosem mluveného kódu se pojí rovněž převod písemný, a to především při výkladu křesťanských a evropských hodnot domorodému obyvatelstvu. Kulturní a jazykové porozumění v Namibii do budoucna otvírá nové perspektivy pro vytvoření mezinárodního dialogu s přihlédnutím k nárůstu globálních problémů současnosti. Klíčová slova: tlumočení, kolonialismus, Namibie, kulturní rozdíly, překlad
Abstract v angličtině:
Abstract This diploma thesis deals with the issue of interpreting in Namibia both during its existence as a German colony and its post-colonial era. In 1884 the territory of present-day Namibia became a colony called German South West Africa. Among the problems encountered by the colonizers were the linguistic and cultural differences that made communication between the Germans and the locals complicated and, at times, even impossible. Due to their ambivalent role, interpreters were treated with a lot of mistrust and the clients suspected them of twisting the intended information in favour of one of the parties. Although the Colonial Administration emphasised language training for both negotiating parties, at the end, this approach turned out to be too ambitious, and it proved necessary to use interpreting services, especially in the areas of law, religion and diplomacy. This paper explores the role, status, working conditions and competences of interpreters in these areas. Many of the findings are partly intertwined with modern interpretation theory and practice, making it possible to apply some of the crucial theoretic claims on Namibia´s colonial era. The work also creates a broader context encompassing translation issues as well as the development of interpreting services after the collapse of the colony. The importance of interpreting grew substantially during the negotiation process on the independence of Namibia. The concept of oral transmission is connected to the conveying of written texts, especially during the explanation of Christian and European values to the local population of Namibia. The Cultural and linguistic understanding in Namibia opens new perspectives on the creation of an international dialogue taking into account the growing global problems of the present world. KeyWords: interpreting, Colonialism, Namibia, cultural differences, translation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jelizaveta Getta 1.96 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jelizaveta Getta 12.91 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jelizaveta Getta 259 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jelizaveta Getta 257 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Věra Kloudová, Ph.D. 73 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Petra Vavroušová 202 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB