text size

Hodnocení slovní zásoby u dětí se sluchovým postižením ve školním věku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Hodnocení slovní zásoby u dětí se sluchovým postižením ve školním věku
Titile (in english):
Lexicon evaluation of school-age children with hearing impairment
Type:
Diploma thesis
Author:
Bc. Adéla Sehnoutková
Supervisor:
Mgr. Marie Komorná
Opponent:
Mgr. Miroslava Kotvová
Thesis Id:
201577
Faculty:
Faculty of Education (PedF)
Department:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Study programm:
Special Education (N7506)
Study branch:
Special Education (N SPPG)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
03/06/2019
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
sluchové postižení, slovní zásoba, dítě školního věku, základní škola pro sluchově postižené, komunikace, význam sluchu, diagnostika sluchu, ontogeneze řeči
Keywords:
hearing impairment, vocabulary, school age child, primary school for children with hearing impairment, communication, importance of hearing, diagnostic of hearing, speech ontogenesis
Abstract (in czech):
ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá hodnocením slovní zásoby v českém znakovém jazyce u dětí se sluchovým postižením ve školním věku, kteří navštěvují základní školu pro sluchově postižené. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část se skládá celkem ze tří kapitol. První kapitola se zabývá významem sluchu, klasifikací sluchového postižení a diagnostikou sluchových vad. V práci je také představen rozvoj řeči u dětí se sluchovým postižením a dětí intaktních, dále specifické rysy vyskytující se k řeči osob se sluchovým postižením. Součástí je výčet testů, kterými lze hodnotit slovní zásobu u dětí školního a předškolního věku. V poslední kapitole teoretické části je popsán vývoj dítěte v období školního věku. Teoretická část se zabývá výzkume aktivní slovní zásoby u dětí se sluchovým postižením na prvním stupni základní školy pro sluchově postižené. Výzkumné šetření je zpracováno kvalitativní formou a hlavním cílem práce je zjistit, jaká je slovní zásoba v českém znakovém jazyce u žáků vzdělávajících se na 1. stupni školy pro žáky se sluchovým postižením a ověření, zda je zvolený testový materiál vhodný pro práci s těmito dětmi. V závěru jsou uvedena doporučení pro praxi. Testový materiál by mohl být návodem, jak s těmito dětmi pracovat během ověřování jejich znalostí v oblasti slovní zásoby. KLÍČOVÁ SLOVA sluchové postižení, slovní zásoba, dítě školního věku, základní škola pro sluchově postižené, komunikace, význam sluchu, diagnostika sluchu, ontogeneze řeči
Abstract:
ABSTRACT This thesis deals with observing differences in vocabulary in sign language with hearing impaired kids at school age who visit elementary school for hearing impaired. This work is divided between two parts, theoretical and practical. This part is divided into three chapters. First chapter deals with the importance of hearing and classification of the hearing impairment and diagnostics. In this thesis is also included speech development of hearing impaired children and hearing children. Next part also contains of specific features occurring in speech of the hearing impaired people. It includes a list of tests which can be used to evaluate vocabulary with children. The last chapter of the theoretical part describes the development of the child during school age. The theoretical part deals with vocabulary in sign language of children with hearing impairment at primary school for the hearing impaired. The research is processed in qualitative form and the main goal of the thesis is to see what differences can be observed in vocabulary of children with hearing impairment and verify whether the selected test material is suitable for working with these children. The test material could be a guidance for people how to work with these children while verifying their vocabulary knowledge KEY WORDS hearing impairment, vocabulary, school age child, primary school for children with hearing impairment, communication, importance of hearing, diagnostic of hearing, speech ontogenesis
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Adéla Sehnoutková 1.66 MB
Download Attachment to the thesis Bc. Adéla Sehnoutková 996 kB
Download Abstract in czech Bc. Adéla Sehnoutková 260 kB
Download Abstract in english Bc. Adéla Sehnoutková 173 kB
Download Supervisor's review Mgr. Marie Komorná 443 kB
Download Opponent's review Mgr. Miroslava Kotvová 344 kB
Download Defence's report doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D. 154 kB