velikost textu

Relationship of Economic Growth and Pollution in the Czech Republic

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Relationship of Economic Growth and Pollution in the Czech Republic
Název v češtině:
Vztah ekonomického růstu a znečistění v České republice
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Martin Moldan
Vedoucí:
RNDr. Michal Červinka, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Petra Valíčková
Id práce:
201567
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie a finance (EF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Abstrakt Environmentální Kuznetsova křivka (EKC) je hypotetický vztah mezi HDP na obyvatele a znečištěním. Podle něj může být tento vztah graficky znázorněn jako konkávní kvadratická funkce—tedy, že nejprve s rostoucím HDP na obyvatele roste i míra znečištění. Následně, od určité hodnoty HDP na obyvatele, s rostoucím HDP na obyvatele míra znečištění klesá. Tato bakalářská práce zkoumá, zda hypotéza EKC platí pro Českou republiku. Práce využívá panelových dat znečištění ovzduší pro období 1995–2017. Konkrétně byla použita data koncentrací SO2 a NOx. Analýza panelových dat byla uskutečněna pomocí metody pevného efektu. Výsledky této bakalářské práce ukazují, že pro SO2 vztah mezi HDP na obyvatele a koncentracemi tohoto polutantu existuje. Tento vztah se ovšem v čase nijak významně nemění. Z tohoto důvodu nemůžeme hypotézu EKC pro tento polutant potvrdit. Výsledky analýzy dále ukazují, že pro NOx neexistuje statisticky významný vztah mezi koncentrací tohoto polutantu a HDP na obyvatele. Výsledky této bakalářské práce tedy odmítají hypotézu EKC pro obě zkoumané znečišťující látky.
Abstract v angličtině:
Abstract The Environmental Kuznets Curve (EKC) is a hypothesized relationship between GDP per capita and pollution. It suggests that the relationship has a shape of a concave quadratic function—i.e. that firstly, with increasing GDP per capita, levels of pollution increase. And then, from some level of GDP per capita, as GDP per capita rises, levels of pollution decrease. This bachelor thesis examines whether the EKC holds for the Czech Republic or not. It uses panel data on air pollution for the period 1995–2017, in particular concentrations SO2 and NOx. This analysis is conducted using the fixed effects method. The results of this bachelor thesis suggest that for the case of SO2, there is a relationship between GDP per capita and the pollutant’s concentrations. However, this relationship does not change over time significantly. Moreover, for the case of NOx, the relationship between the pollutant’s concentrations and GDP per capita is not significant, hence, the EKC hypothesis can be rejected for both examined pollutants.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martin Moldan 950 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martin Moldan 61 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martin Moldan 61 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Michal Červinka, Ph.D. 514 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Petra Valíčková 314 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Julie Chytilová, Ph.D. 152 kB