velikost textu

Význam zvířecích výjevů v Zaječím pokoji na zámku v Bučovicích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Význam zvířecích výjevů v Zaječím pokoji na zámku v Bučovicích
Název v angličtině:
The significance of animal tableaus in the Hare chamber at Bučovice Castle
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lucie Bakešová
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Mgr. Markéta Jarošová, Ph.D.
Id práce:
201558
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (B8109)
Obor studia:
Dějiny křesťanského umění (BU)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Jan Černohorský z Boskovic, zámek Bučovice, renesanční nástěnná malba, převrácený svět, zajíc, lov
Klíčová slova v angličtině:
Jan Černohorský from Boskovice, Bučovice Castle, Renaissance mural, reversed world, hare, hunting
Abstrakt:
V bakalářské práci sleduji význam námětu zajíce v kompozicích tzv. obráceného světa. Těžištěm práce je výzdoba Zaječího pokoje na zámku v Bučovicích, která bude zasazena do širšího kulturního kontextu. Práce se zaměří nejprve na sledování ikonografie námětu zajíce obecně, dále na výskyt a význam zobrazení zajíce v evropském prostředí. Obecné části práce položí bázi pro hlubší výklad námětů obráceného světa v Zaječím sále v Bučovicích. Náměty převráceného světa, různých druhů zvířat v lidských rolích, mají bohatou tradici, objevují se již v bordurách středověkých iluminovaných rukopisů, v grafikách pozdní renesance a tato tradice běží kontinuálně až do současnosti. Tento typ zobrazování mohl mít satirický nebo mravoličný význam, ale mohl sloužit i k prostému pobavení diváka. Zaječí sál je jedna z pěti reprezentativních místností zámku Bučovice se zachovalou bohatou plastickou výzdobou a výmalbou z třetí čtvrtiny 16. století, které zobrazují zajíce v lidských rolích. Jedná se o náměty vytvářející uzavřený cyklus výjevů „lovený loví lovce“. Proč byla právě tato tematika námětem Zaječího pokoje, se pokusím zodpovědět také bližším pohledem na život vlastníka zámku Jana Černohorského z Boskovic.
Abstract v angličtině:
In the Bachelor´s thesis, I deal with the significance of the hare's theme in the compositions of the so-called reversed world. The focal point of this thesis is the decoration of Hare chamber at Bučovice Castle, which will be set in a wider cultural context. The thesis focuses on the iconography of the hare theme in general, as well as on the occurrence and significance of the hare's depiction in the European environment. General parts of the thesis lay the basis for a deeper interpretation of the theme of the reversed world in Hare chamber in Bučovice. The themes of the reversed world, of various animal species in human roles, have a rich tradition, they appear in the edges of medieval illuminated manuscripts, in the late Renaissance graphic arts, and this tradition continues without interruption to the present day. This type of depiction could have satirical or moral significance, but its function could be just to entertain spectators. The Hare chamber is one of the five representative rooms of Bučovice Castle with a rich plastic decoration in good condition and paintings from the third quarter of the 16th century, showing the hare in human roles. These are themes that create a closed cycle of "hunted hunts the hunters" tableaus. Why this theme was the subject of Hare chamber, I will try to answer by a closer look at the life of Jan Černohorský from Boskovice, the owner of Bučovice Castle.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lucie Bakešová 900 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Lucie Bakešová 8.33 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lucie Bakešová 59 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lucie Bakešová 61 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D. 1.42 MB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Markéta Jarošová, Ph.D. 166 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. 152 kB