velikost textu

Využití nefarmakologických přístupů v péči o seniory s demencí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití nefarmakologických přístupů v péči o seniory s demencí
Název v angličtině:
Use of non-pharmacological approaches in the care for elderly with dementia
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Anna Čížková
Vedoucí:
PaedDr. Eva Marádová, CSc.
Oponent:
doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
Id práce:
201552
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (B7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (B SPPG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
28. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Demence, Alzheimerova choroba, nefarmakologické přístupy, reminiscence, validace, preterapie, bazální stimulace, Montessori přístup, domovy se zvláštním režimem
Klíčová slova v angličtině:
Dementia, Alzheimer disease, non-pharmacological approaches, reminiscence, validation, pre-therapy, basal stimulation, Montessori approach, residential care homes for the elderly
Abstrakt:
Využití nefarmakologických přístupů v péči o seniory s demencí Anna Čížková ABSTRAKT Tématem práce je využití nefarmakologických přístupů v péči o seniory s demencí v domovech se zvláštním režimem. Práce v teoretické části představuje problematiku demence, laické a profesionální péče a pět vybraných nefarmakologických přístupů - reminiscenci, validaci, preterapii, bazální stimulaci a Montessori přístup. Cílem práce je zjistit znalosti personálu o těchto přístupech a zhodnotit, zda jsou principy daných přístupů v domovech se zvláštním režimem při péči využívány. Bylo také zjišťováno, zda jsou pracovníci v daných přístupech vyškoleni. Pro získání dat byla zvolena metoda dotazníkového šetření. Dotazník byl rozeslán do všech domovů se zvláštním režimem v České republice, které se věnují cílové skupině seniorů. Z odpovědí 134 respondentů bylo statistickými metodami vyhodnoceno, že nefarmakologické přístupy jsou z velké většiny známé a používané. Jako nejznámější nefarmakologické přístupy byly vyhodnoceny bazální stimulace a reminiscence, při péči pracovníci nejvíce využívají Montessori přístup a reminiscenci. Montessori přístup a preterapii při péči využívají pracovníci spíše intuitivně. Nejvíce jsou přístupy známé aktivizačním a sociálním pracovníkům, nejméně zdravotnickému personálu. Více než polovina pracovníků byla vyškolena alespoň v jednom z přístupů. Motivací pro účast na vzdělání byl osobní zájem nebo zájem zaměstnavatele.
Abstract v angličtině:
Use of non-pharmacological approaches in the care for elderly with dementia Anna Čížková ABSTRACT Subject of the present work is use of non-pharmacological methods in care about seniors with dementia in residential care homes for the elderly. The theoretical part of the work describes the problem of dementia and issues of professional and non-professional care. Five selected non-pharmacological methods, namely reminiscence, validation, pre-therapy, basal stimulation and Montessori approach, are described as well. The aim of the present work is to examine the awareness of nursing staff about the five non- pharmacological methods and to evaluate to what extend are these approaches used in residential care homes for the elderly. The level of personnel training in these approaches was investigated as well. A questionnaire survey method was selected for obtaining data about the investigated problem. A dedicated questionnaire was sent out to all residential care homes for the elderly in the Czech Republic. Filled questionnaires were received from 134 respondents. Statistical analysis of responses revealed that non-pharmacological approaches are known and used by the majority of personnel. The data showed that basal stimulation and reminiscence are best known theoretically by the staff, while the Montessori approach and reminiscence are applied most frequently in the everyday practical care by personnel. The usage of the Montessori and pre-therapy approaches is intuitive rather than based on some official training. The activator and social workers have the best knowledge about the non-pharmacological methods, the least knowledge was found among the paramedical staff. The majority of personnel were trained at least in one of the non-pharmacological methods. Motivation for training was either personal interest or interest of the employer.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anna Čížková 2.95 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anna Čížková 540 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anna Čížková 364 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Eva Marádová, CSc. 1.79 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D. 1.16 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D. 153 kB