velikost textu

Prevence a řešení kyberšikany učitele na základní škole v Plzeňském kraji

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Prevence a řešení kyberšikany učitele na základní škole v Plzeňském kraji
Název v angličtině:
Prevention and solution of cyberbullying teacher at primary school in the Pilsen region
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kateřina Pavlíčková
Vedoucí:
PaedDr. Eva Marádová, CSc.
Oponent:
doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
Id práce:
201551
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (B7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (B SPPG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kyberšikana, šikana, prevence rizikového chování, žáci, internet, sociální sítě
Klíčová slova v angličtině:
cyberbullying, bullying, preventionof risky behavior, students, internet, socialnetwork
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato práce je zaměřena na prevenci kyberšikany na školách a řeší téma kyberšikany učitele. Cílem práce je popsat preventivní opatření a postup při výskytu kyberšikany ve škole Plzeňského kraje. Aktuálnost tématu odráží Národní výzkumu kyberšikany učitelů Kopeckého a Szotkowského (2016), ve kterém je uvedeno, že pětina z dotazovaných učitelů se setkala s jednorázovými kybernetickými útoky a 94 z 5 136 pedagogů se stalo obětí kyberšikany. Problém je analyzován v dokumentech školy (školní řád, Minimální preventivní program, Prevence proti šikanování a kyberšikaně, výroční zpráva 2017/2018) a rozhovoru s výchovnou poradkyní. Kódování dokumentů se zaměřuje na to, kdo provádí na škole prevenci rizikového chování, v jakých předmětech a jakou formou. Analyzovány jsou vzdělávací akce pro pedagogy a postup při řešení šikany nebo kyberšikany. KLÍČOVÁ SLOVA kyberšikana, šikana, prevence rizikového chování, žáci, internet, sociální sítě
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This bachelor thesis is about prevention of cyberbullying (teacher) in schools. The object of the work describe preventiv measures and what to do when the cyberbullying occurs. The respondent is school from Pilsen region. This actual topic describe National research on cyberbullying teachers from Kopecký and Szotkowski (2016). In research is written, that one fifth know cyber attacks and 94 from 5 136 respondents (teachers) were victims of cyberbullying. Topic is analyzed in schools documents (school rules, Minimum preventiv program, Bullying and cyberbullying prevention, annual report 2017/2018) and in interview with educational adviser. Documents are encoded. The questions in the practical part are – who do prevention of risky behavior, in which items and what form. Analyzed are educational events for teachers and process, when the bullying or cyberbullying is in the school. KEYWORDS cyberbullying, bullying, prevention of risky behavior, students, internet, social network
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Pavlíčková 709 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Pavlíčková 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Pavlíčková 60 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Eva Marádová, CSc. 1.8 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. 1.27 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D. 154 kB