velikost textu

Volební kampaně v malých obcích? Případová studie Jemnického mikroregionu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Volební kampaně v malých obcích? Případová studie Jemnického mikroregionu
Název v angličtině:
Election Campaigns in small municipalities? Case Study of Microregion of Jemnice
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. David Chvátal
Vedoucí:
PhDr. Petr Juptner, Ph.D.
Oponent:
doc. Michel Perottino, Ph.D.
Id práce:
201536
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra politologie (23-KP)
Program studia:
Politologie (N6701)
Obor studia:
Politologie (P)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
17. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
komunální volby, politická komunikace, kampaň, volební kampaně, malé obce, Jemnický mikroregion
Klíčová slova v angličtině:
local elections, political communication, campaign, election campaigns, small municipalities, Microregion of Jemnice
Abstrakt:
Abstrakt Předkládaná diplomová práce se zabývá volebními kampaněmi v malých obcích v kontextu České republiky, respektive devíti obcemi Jemnického mikroregionu, které byly vybrány jako výzkumný vzorek. Práce se zaměřuje zejména na analýzu toho, zda je možné se s volebními kampaněmi v těchto municipalitách vůbec setkat, případně jakou podobu a charakter takové kampaně mají. Předmětem výzkumu je také otázka, zda se s určitou formou volební kampaně můžeme setkat v těch malých obcích, kde se vedou spory o podobu rozvoje obce. Tato kvalitativní případová studie využívá především deduktivní metodologický postup, kdy jsou nejprve představeny základní teoretické přístupy a koncepty ke zkoumané problematice, od nichž je postupováno ke konkrétním cílům, které souvisejí s výzkumem kampaní v českém komunálním prostředí. Analytická část práce se pak výrazně opírá o vlastní šetření ve vybraných obcích zmiňovaného mikroregionu, kdy jsou ke sběru dat primárně využity polostrukturované rozhovory s úspěšnými a neúspěšnými kandidáty z komunálních voleb proběhnuvších v loňském roce, tj. v roce 2018. Dále byla například využita analýza úředních, veřejných a virtuálních dokumentů, webové stránky obcí nebo články z novin a obecních zpravodajů. Závěrečná část práce pak jednak shrnuje dílčí zjištění z jednotlivých zkoumaných obcí, a jednak jsou zjištěné poznatky zobecněny tak, aby bylo možné s nimi pracovat i v budoucích výzkumech. Hlavním výstupem práce pak je mimo jiné schématické zpracování zjištěných výsledků.
Abstract v angličtině:
Abstract This diploma thesis deals with election campaigns in small municipalities in the context of the Czech Republic, respectively nine municipalities of Microregion of Jemnice, which were selected as a research sample. The work focuses mainly on the analysis of whether election campaigns in these municipalities can be met at all, or what form and character of they have. The subject of the research is also the question if we can meet a certain form of election campaign in those small municipalities where there are disputes about the development of the municipality. This qualitative case study mainly uses the deductive methodological approach, where the basic theoretical approaches and concepts of the researched issue are introduced, from which the specific goals related to the research of campaigns in the Czech municipal environment are proceeded. The analytical part of the thesis is based on an inquiry in selected municipalities of the mentioned microregion, where the semi-structured interviews with successful and unsuccessful candidates from the municipal elections last year, ie. 2018, were used primarily for data collection, analysis of public and virtual documents, community websites or newspaper and municipal newsletters, was used as well. The final part of the thesis then summarizes the partial findings from the individual investigated in municipalities and on the other hand, the findings are generalized so they can be used in future research. The main output of the work is the schematic processing of the results.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. David Chvátal 1.83 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. David Chvátal 297 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. David Chvátal 86 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. David Chvátal 103 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Petr Juptner, Ph.D. 265 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Michel Perottino, Ph.D. 255 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Josef Mlejnek, Ph.D. 152 kB