velikost textu

Konflikt beze ztrát: politicko-vojenské souvislosti zásahu NATO v Kosovu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Konflikt beze ztrát: politicko-vojenské souvislosti zásahu NATO v Kosovu
Název v angličtině:
Conflict without casualties: political-military context of NATO's intervention in Kosovo
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jan Trojáček
Vedoucí:
JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., Ph.D.
Id práce:
201533
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra bezpečnostních studií (23-KBS)
Program studia:
Politologie (B6701)
Obor studia:
Politologie a mezinárodní vztahy (PMV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace Bakalářská práce „Konflikt beze ztrát: vojensko-politické souvislosti zásahu NATO v Kosovu“ se zabývá válkou v Kosovu v roce 1999, konkrétně pak operací Spojenecká síla. Práce popisuje revoluci ve vojenství, která změnila způsob vedení boje a dala vzniknout konceptu „clean kill“, tedy novému způsobu vedení čisté války s minimálními ztrátami a sekundárními náklady. V neposlední řadě práce zkoumá pomocí diskurzivní analýzy výroky významných politických i vojenských aktérů. Práce analyzuje pomocí oficiálních vyjádření a dokumentů rétoriku amerického prezidenta Billa Clintona a premiéra Velké Británie Tonyho Blaira společně s výroky generálního tajemníka NATO Javiera Solana a velícího generála operace Spojenecká síla Wesleyho K. Clarka. Při výzkumu byla uplatněna diskurzivní analýza jednotlivých představitelů. Velká shoda v diskurzu panovala mezi politickými představiteli Velké Británie a USA, ale i generálním tajemníkem NATO. Markantnější rozdíl v diskurzu se objevil u generála Wesleyho Clarka, který se ve větší míře odkazoval na přesnost a bezchybnost použité techniky a zbraní. Jinými slovy očišťoval zásah NATO s poukazem na velmi přesné zbraně a nejmodernější technologie, které byly v Kosovu použity. V první části práce se autor zabývá teorií špinavé války ve srovnání s teorií čisté války v konceptu „clean kill“, který má za následek větší přesnost a tím pádem i minimalizaci ztrát. Druhá část práce se zaměřuje na revoluci ve vojenství a vývoj přesných zbraní, které byly použity v kosovské kampani. Na tuto kapitolu navazuje popis historického pozadí války v Kosovu a samostatného průběhu operace Spojenecká síla. V poslední části bakalářské práce je provedena diskurzivní analýza jednotlivých politických a vojenských představitelů. Práce dochází k závěru, že vojenský zásah NATO v Kosovu byl ospravedlněn s odvoláváním se na morální imperativ zasáhnout, aby bylo zamezeno násilí páchané na nevinných lidech. Spíše než o anihilaci se ale jednalo o morální, ale i technické vyčištění války s poukazem na nejmodernější a nejpřesnější technologie.
Abstract v angličtině:
Annotation The bachelor thesis „Conflict without casualties: political-military context of NATO’s intervention in Kosovo “is dedicated to with the war in Kosovo in 1999 in particular to the military operation “Allied Force.” The purpose of this thesis is to describe the Revolution in Military Affairs, which has changed the way in which military conflict and campaigns were fought. Furthermore, Kosovo campaign set up the concept of „clean kill“, which was in other words a new concept of conducting a clean war with both minimal casualties and other secondary costs. With the application of discursive analysis, this thesis examines the statements of former prominent political and military leaders. The bachelor’s thesis analyses the rhetoric of the US President Bill Clinton, the Prime Minister of Great Britain, Tony Blair, together with the statements of NATO Secretary General Javier Solana and the Allied Force Operation General Wesley K. Clark. The discursive analysis of each individual was used in the research. There was a general agreement in the discourse of the political representatives from both the UK and the US, but also with the NATO’s Secretary General Javier Solana. More noticeable and distinctive was the discourse of the General Wesley K. Clark, who was more referring to the pin point accuracy and the flawlessness of the weapons and missiles that were used in Kosovo. In other words he purified NATO’s intervention in Kosovo by referring to the most precise and advanced technology and weapons, that were used during the conflict. In the first part of the thesis the author examines the theory of dirty war vs. the theory of a clean war in the concept of "clean kill", which results in greater accuracy and thus minimization of other losses. The second part of the thesis focuses on the Revolution in Military Affairs, which is followed by the historical background of the war in Kosovo and the course of the military Operation Allied Force. A discourse analysis of individual political and military representatives is executed in the last part of the thesis. The thesis concludes that NATO's military intervention in Kosovo was justified with reference to a moral imperative to intervene in order to prevent greater violence and crime against innocent people. Rather than annihilation, it was more about purification of the war, pointing out to the most modern, advanced and accurate technology, that was used during the conflict.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Trojáček 955 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Trojáček 109 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Trojáček 110 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. 896 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., Ph.D. 593 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Michael Romancov, Ph.D. 152 kB