velikost textu

Rozhodčí pravidla UNCITRAL a jejich využití v praxi

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rozhodčí pravidla UNCITRAL a jejich využití v praxi
Název v angličtině:
Application of the UNCITRAL Arbitration Rules in practice.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Tomáš Hejný
Vedoucí:
prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.
Oponent:
JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D.
Id práce:
201531
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Zrychlené rozhodčí řízení, zkrácený postup, spojení rozhodčích řízení
Klíčová slova v angličtině:
Expedited Procedure, Summary Procedure (Summary Dismissal), Consolidation of Arbitrations
Abstrakt:
Abstrakt – Rozhodčí pravidla UNCITRAL a jejich využití v praxi Tato diplomová práce se zabývá novými trendy v rozhodčím řízení a jejich použitelností rozhodčími pravidly UNCITRAL jako celosvětově nejvýznamnějším ad hoc rozhodčím řádem. Smyslem a účelem diplomové práce tedy je ozřejmit, jak si rozhodčí pravidla UNCITRAL ve vztahu k těmto novým trendům stojí oproti jiným, konkurečním insitucionalizovaným rozhodčím řádům, „v praxi“. Cílem diplomové práce je určit, které z uvedených trendů mohou být ve formě nových ustanovení vloženy do rozhodčích pravidel UNCITRAL a v čem by taková novelizace byla pro „uživatele“ těchto pravidel přínosná. Cílem práce naopak není podat vyčerpávající výklad o všech aktuálních trendech v rozhodčím řízení. Diplomová práce je rozdělena do tří částí; každá část je tvořena několika kapitolami. V první části jsou rozebrány základní náležitosti rozhodčího řízení, rozdíly mezi institucionalizovaným a ad hoc rozhodčím řízením a jsou zde blíže představeny rozhodčí pravidla UNCITRAL. Druhá část se věnuje novým trendům v rozhodčím řízení: zrychlenému rozhodčímu řízení, zkrácenému postupu a spojení rozhodčích řízení. V úvodu nalezneme jejich výčet, v dalších kapitolách jsou posléze dopodrobna rozebrány i za pomoci komparace úprav ve vybraných institucionalizovaných rozhodčích řádech. V této kapitole je taktéž zdůrazněna úloha zvyšování efektivity rozhodčího řízení jako hnacího motoru uvedených novinek. Ve třetí části diplomové práce nastiňují, zda a jakým způsobem lze rozhodčí pravidla UNCITRAL doplnit o nové trendy v rozhodčím řízení; stávající úprava rozhodčích pravidel UNCITRAL je taktéž podrobena zkoumání. Dovozuji, že u uvedených institutů zrychleného rozhodčího řízení, zkráceného postupu i spojení rozhodčích řízení převažují důvody pro jejich vložení do rozhodčích pravidel UNCITRAL nad případnými úskalími takového kroku. Klíčová slova: zrychlené rozhodčí řízení zkrácený postup spojení rozhodčích řízení
Abstract v angličtině:
Abstract – Application of the UNCITRAL Arbitration Rules in practice This master thesis deals with the new trends in arbitration and their applicability by the UNCITRAL Arbitration Rules as the most important ad hoc arbitration rules worldwide. The purpose of the master thesis is to clarify how UNCITRAL Arbitration Rules are applied in practice related to the new trends and compared to “rival” institutionalized arbitration rules. The aim of the master thesis is to determine which of these trends can be incorporated in the form of new provisions into the UNCITRAL Arbitration Rules and to what extent such an amendment would be beneficial to the "user" of these rules. It is worth noting that the aim of the thesis is not to provide an exhaustive enumeration of all current trends in the arbitration. The thesis is divided into three parts; each part is made up of several chapters. The first part analyzes the basic elements of the arbitration, the differences between institutionalized and ad hoc arbitration as well as the basic elements of the UNCITRAL Arbitration Rules. The second part deals with the new trends in arbitration: expedited procedure, summary procedure (summary dismissal) and consolidation of arbitrations. In the introduction, there is a list of all above-mentioned trends in the arbitration. In later chapters, there is a detailed analysis by means of comparison of various selected arbitration rules. This chapter also emphasizes an increasing effectiveness of arbitration as a ground for the formation of the above-mentioned news in the arbitration. In the third part of the master thesis, I describe whether and how the UNCITRAL Arbitration Rules can be amended in line with the new trends in the arbitration; the current UNCITRAL Arbitration Rules are scrutinized as well. To conclude, the benefits of amendment of the UNCITRAL Arbitration Rules in line with the new trends (the expedited procedure, the summary procedure (summary dismissal) and the conciliation of arbitrations outweigh the its disadvantages. Key words: Expedited Procedure Summary Procedure (Summary Dismissal) Consolidation of Arbitrations
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tomáš Hejný 917 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tomáš Hejný 130 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tomáš Hejný 123 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. 189 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D. 116 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D. 152 kB