velikost textu

Impact of Terrorism on Economic Growth

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Impact of Terrorism on Economic Growth
Název v češtině:
Dopad terorismu na ekonomický růst
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jakub Siegl
Vedoucí:
RNDr. Michal Červinka, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Dominika Kolcunová
Id práce:
201530
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie a finance (EF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Abstrakt Negativní tržní atmosféra vznikající důsledkem terorismu potenciálně ovliv- ňuje klíčové makroekonomické proměnné a může se negativně projevit na ekonomickém růstu, přičemž daný efekt může být okamžitý i zpožděný. Tato bakalářská práce využívá čtvrletní data týkající se specifik terorismu a klíčo- vých makroekonomických metrik pro časovou periodu 1970–2017 a stanovuje dopad terorismu na ekonomický růst. Dále zkoumá změnu obecného vnímání terorismu po útoku 11. září 2001 a posuzuje rozdíl vlivu terorismu před a po této klíčové události. Bylo zjištěno, že smrti a zranění vzniklá důsledkem terorismu ovlivňují ekonomický růst se zpožděním. Dále také, že po útoku 11. září se změnilo časové rozložení vlivu smrtí vzniklých důsledkem teror- ismu na ekonomický růst. Klíčová slova terorismus, ekonomický růst, analýza panelových dat, pevný efekt, mak- roekonomické metriky
Abstract v angličtině:
Abstract The negative market atmosphere resulting from terrorism may potentially affect key macroeconomic variables and be reflected in economic growth both immediately and with time lags. This thesis utilizes quarterly data on variables related to terrorism and key macroeconomic metrics for the time period 1970–2017 and establishes the effect of terrorism on economic growth. Furthermore, it elaborates on the change of general perception of terrorism after the 9/11 2001 attack and assesses the difference of its effect before and after this key violent act. In general, it has been found that the deaths and wounds resulting from terrorism affect economic growth with lags. Further- more, following the 9/11 2001 terrorist attack, the time layout of the effect of deaths resulting from terrorism has changed. Keywords terrorism, economic growth, panel data analysis, fixed effects model, mac- roeconomic metrics
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jakub Siegl 505 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jakub Siegl 52 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jakub Siegl 52 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Michal Červinka, Ph.D. 509 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Dominika Kolcunová 1.21 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Julie Chytilová, Ph.D. 152 kB