velikost textu

Jak žáci na prvním stupni vnímají spravedlnost? Morální usuzování žáků 1. stupně ZŠ v rámci výuky vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Jak žáci na prvním stupni vnímají spravedlnost? Morální usuzování žáků 1. stupně ZŠ v rámci výuky vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět
Název v angličtině:
How do first graders understand fairness? Moral reasoning in the primary social sciences
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Radka Síbrová
Vedoucí:
Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. David Rybák, Ph.D.
Id práce:
201525
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
morálka, morální usuzování, spravedlnost, vývoj morálního usuzování, spravedlivý trest
Klíčová slova v angličtině:
morality, moral reasoning, fairness, fair punishment, developement of moral reasoning
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá vnímáním pojmu spravedlnost žáky prvního stupně základní školy. Cílem této práce je blíže poznat způsoby, jakými děti na prvním stupni základní školy uvažují o spravedlnosti a co považují za spravedlivé a nespravedlivé. V teoretické části jsou popsány přístupy k tématu z hlediska psychologie, pedagogiky i etiky. Teoretická část se skládá ze tří hlavních kapitol. První kapitola se věnuje pojmu spravedlnost a možným výkladům tohoto slova. V druhé kapitole si čtenář přečte o různých koncepcích morálního usuzování. Práce seznamuje čtenáře s koncepcí morálního vývoje od Jeana Piageta a se stadiálním modelem Lawrence Kohlberga. Dále jsou v práci popsány teorie morálního usuzování některých Kohlbergových následovníků či kritiků. Třetí kapitola identifikuje některé determinanty, které mohou ovlivnit morální usuzování u žáků prvního stupně základní školy. Předmětem praktické části je výzkumná sonda týkající se morálního usuzování žáků. Tato výzkumná sonda pracuje s morálním dilematem od Jeana Piageta. Morální dilema se týká vnímání spravedlnosti a pracuje se spravedlivým trestem. Toto dilema je s žáky probíráno v rámci skupinových rozhovorů. Výzkumná sonda byla realizovaná se žáky druhé a třetí třídy základní školy. Výstupem práce jsou doporučení a náměty pro učitele.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The diploma thesis deals with the concept of fairness perception by pupils of primary school. The aim of this work is to get to know the ways in which children at primary school think about fairness and what they consider fair and unfair. The theoretical part describes approaches to the topic in terms of psychology, pedagogy and ethics. The theoretical part consists of three main chapters. The first chapter deals with the concept of fairness and possible interpretations of this word. In the second chapter, the reader reads about the different concepts of moral reasoning. The thesis introduces the reader to the concept of moral development by Jean Piaget and the stage theory of Lawrence Kohlberg. The thesis also describes some theories of moral reasoning created by some of Kohlberg's followers or critics. The third chapter identifies some determinants that can influence moral reasoning when dealing with primary school pupils. The practical part consist of a research probe concerning the moral reasoning of pupils. This research probe works with a moral dilemma created by Jean Piaget. The moral dilemma concerns the perception of fairness and works with fair punishment. This dilemma is discussed with pupils in group interviews. The research probe was conducted with pupils of the second and third grade of primary school. The output of the thesis are recommendations and suggestions for teachers.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Radka Síbrová 1.41 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Radka Síbrová 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Radka Síbrová 76 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D. 421 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. David Rybák, Ph.D. 130 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. 152 kB