velikost textu

Odsun Němců z Karlovarska 1945-1947

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Odsun Němců z Karlovarska 1945-1947
Název v češtině:
Odsun Němců z Karlovarska roku 1945-1947
Název v angličtině:
Transfer of Germans from the Carlsbad Region in 1945-1947
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Jana Slámová
Vedoucí:
prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.
Oponent:
prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
Id práce:
201515
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Dějiny evropské kultury (BDE)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Odsun Němců, Židé, Československo, Mnichovská dohoda, Druhá světová válka, Karlovarsko, Mariánské Lázně, Drmoul
Klíčová slova v angličtině:
Transfer, Germans, Jews, Czechoslovakia, Munich Agreement, World War II., Carlsbad, Marienbad, Drmoul
Abstrakt:
Anotace Tématem této bakalářské práce je odsun Němců z Karlovarska v letech 1945 – 1947. Práce zkoumá především dobu po druhé světové válce, kdy bylo Karlovarsko osídleno převážně německými obyvateli. V první části práce nastíním charakteristiku doby, která předcházela vývoji událostí, za kterými stojí nástup Adolfa Hitlera. Dále se budu zabývat prvními myšlenkami odsunu, které byly zformulovány prezidentem v exilu Edvardem Benešem a následnou nenávistnou atmosférou, která vedla k odplatě za roky útisku Německem a která ovládla celý český národ. Ráda bych se zabývala příčinami, průběhem i důsledky, které vedly k vysídlení německého obyvatelstva z Československa. Cílem bakalářské práce je prozkoumat především období od roku 1945 – 1947, ale také období první republiky a život židovského obyvatelstva v pohraničí západních Čech. Klíčová slova Odsun Němců, Židé, Československo, Mnichovská dohoda, Druhá světová válka, Karlovarsko, Mariánské Lázně, Drmoul
Abstract v angličtině:
Abstract The topic of this bachelor thesis is the German depopulation of Karlovy Vary region during the years 1945-1947. This thesis is focused primarily on the time after the Second World War, when Karlovy Vary region were inhabited mainly by Germans. In the first part of the thesis I will outline the characteristics of the period that preceded the events that led to Adolf Hitler's rise to power. I will also adress first ideas of expulsion, first formulated by the president-in- exile Edvard Beneš, and the following hateful atmosphere that led to retaliation for years of oppression by Germany, that was spread throughout the whole Czech nation. I would like to address the causes, the process and the consequences that led to the displacement of the German population from Czechoslovakia. The aim of this bachelor's thesis is to explore primarily the period from 1945 to 1947, but also the period of the First republic and the life of the Jewish population in the border region of west Bohemia. Keywords Transfer, Germans, Jews, Czechoslovakia, Munich Agreement, World War II., Carlsbad, Marienbad, Drmoul
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jana Slámová 935 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jana Slámová 252 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jana Slámová 155 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. 225 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. 382 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. 154 kB