velikost textu

Pražská alternativní amatérská divadelní scéna v druhé polovině 80. let a na počátku 90. let

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pražská alternativní amatérská divadelní scéna v druhé polovině 80. let a na počátku 90. let
Název v angličtině:
Prague Alternative and Amateur Theatre of 1980s and 1990s
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kristýna Matolínová
Vedoucí:
Mgr. Petr Christov, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Barbara Topolová, Ph.D.
Id práce:
201504
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra divadelní vědy (21-KDV)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (B8109)
Obor studia:
Divadelní věda (DV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
divadlo|amatérské divadlo|kultura|praha|20. století|alternativní kultura|československo
Klíčová slova v angličtině:
theatre|amateur theatre|1980s|1990s|Prague|Czechoslovakia|alternative theatre
Abstrakt:
Abstrakt Práce se zaměřuje na činnost Junior klubu Na Chmelnici, který v Praze fungoval od roku 1981. Text mapuje fungování klubu v průběhu osmdesátých let a zároveň se věnuje i porevoluční situaci, kdy na jeho činnost částečně navázala kulturní scéna Paláce Akropolis. V první kapitole se práce snaží nastínit situaci na české neoficiální a alternativní kulturní scéně v té době. V hlavní části textu se představí ty nejdůležitější divadelní soubory, které s klubem úzce spolupracovaly a dále se popisují vybrané divadelní inscenace, které v klubu proběhly. Na základě informací, získaných z rozhovorů s přímými aktéry a z dalších dostupných pramenů se text pokusí o vysledování určité dramaturgické koncepce s důrazem na divadelní složku a organizační strategie, které byly pro klub specifické. Činnost klubu budu zároveň vnímat jako jedinečný fenomén, typický pro dané místo a čas. V práci se budou veškeré závěry průběžně konfrontovat se sekundární a teoretickou literaturou. Součástí práce je také soupis všech kulturních akcí, které v Junior klubu proběhly a obrazová příloha. 1
Abstract v angličtině:
Summary This work focuses on activities of Junior klub Na Chmelnici, a Prague venue, which opened in 1981. The text follows the activities which took place in the club during the 1980s and also describes the situation after the revolution in 1989, when these activities were partly transferred into cultural venue Palác Akropolis. In the first chapter the thesis will briefly outline situation the situation of the Czech unofficial and alternative cultural scene at that time. The main part of the text will introduce the most important theatres which cooperated closely with the club and then the thesis will describe selected theatre productions which were featured in the club. The text will try to find out specific dramaturgical conceptions on the basis of the information obtained from interviews with the main participants. The emphasis will be put on the theatrical side of these notions as well as the organization strategies which were particular to the club. The activities of the club will be also perceived as unique phenomenon, typical for its plays and time. All my conclusions will be continuously compared with secondary and theoretical literature. A list of culture events and picture attachments are also feature in this text. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kristýna Matolínová 8.32 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Kristýna Matolínová 7.36 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kristýna Matolínová 62 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kristýna Matolínová 61 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Petr Christov, Ph.D. 107 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Barbara Topolová, Ph.D. 350 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB