velikost textu

Regional Analysis of Real Estate Bubbles in the Czech Republic

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Regional Analysis of Real Estate Bubbles in the Czech Republic
Název v češtině:
Regionální analýza realitních bublin v České republice
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Dominik Benk
Vedoucí:
Petr Polák, MSc.
Oponent:
Mgr. Matěj Opatrný
Id práce:
201494
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie a finance (EF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
ceny nemovitostí, cenové bubliny, fixní efekty, model korekce chyb, regionální data, panelová studie, Česká republika
Klíčová slova v angličtině:
real estate prices, price bubbles, fixed effects, error correction model, regional data, panel study, Czech Republic
Abstrakt:
Abstrakt Nedávný nárůst cen nemovitostí v České republice měl vážný dopad na dos- tupnost bydlení. Cílem práce bylo posoudit, zda to bylo odůvodněno změnami ekonomických fundamentů a to prostřednictvím přístupu invertované poptávky. Byly popsány dva odlišné modely a každý byl aplikován na odlišná data. Hlavní rozdíl je v tom, jak se tyto modely vypořádávají s nestacionárními daty, tj. buď jsou proměnné diferencovány, nebo je zkoumán kointegrační vztah. Samotný výpočet byl proveden pomocí Fixních efektů nebo Dynamického OLS a druhý model navíc umožnil vyhodnotit rychlost návratu k rovnovážnému stavu. Byly zváženy různé makroekonomické faktory, z nichž se mzdy, nezaměstnanost, přirozený nárůst obyvatelstva, čistá migrace, ceny staveb a reálné úrokové sazby ukázaly být fundamentálními hnacími silami cen bytů. Realitní cenové bubliny pak byly vyhodnoceny pomocí indikátorů Price to income a Price to rent, následovaných analýzou rozdílů mezi skutečnými a fundamentálními cenami, využívající modely determinantů. Výsledky naznačily 2 hlavní období nad- hodnocení, konkrétně 2003 a 2008, a vysoké riziko současného nadhodnocení v Praze a Jihomoravském kraji. Klasifikace JEL C33, C51, R21, R31 Klíčová slova ceny nemovitostí, cenové bubliny, fixní efekty, model korekce chyb, regionální data, panelová studie, Česká republika Název práce Regionální Analýza Realitních Bublin v České Republice E-mail autora benk.dominik@seznam.cz E-mail vedoucího práce polakpet@gmail.com
Abstract v angličtině:
Abstract The recent increase in real estate prices in the Czech Republic had a serious impact on the accessibility of housing. This thesis aimed to assess, whether it was justified by changes in economic fundamentals via the approach of in- verted demand. Two distinct models were described and each was applied to a separate dataset. The crucial difference is the way these models deal with non-stationary data, i.e. either the variables are differenced or the cointegrat- ing relationship is examined. Estimation itself was done by Fixed-effects or Dynamic OLS, and the latter model additionally allowed to evaluate the speed of adjustment to equilibrium. Various macroeconomic factors were considered out of which wages, unemployment, natural increase in population, net migra- tion, construction prices and real interest rates turned out to be fundamental drivers of flat prices. Real estate price bubbles were then evaluated with Price to income and Price to rent indicators, followed by an analysis of differences between actual and fundamental prices, which utilized models of determinants. The results suggested 2 main periods of overvaluation, namely 2003 and 2008, and a high risk of current overvaluation in Prague and region Jihomoravský. JEL Classification C33, C51, R21, R31 Keywords real estate prices, price bubbles, fixed effects, er- ror correction model, regional data, panel study, Czech Republic Title Regional Analysis of Real Estate Bubbles in the Czech Republic Author’s e-mail benk.dominik@seznam.cz Supervisor’s e-mail polakpet@gmail.com
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Dominik Benk 856 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Dominik Benk 43 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Dominik Benk 43 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Petr Polák, MSc. 343 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Matěj Opatrný 296 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Julie Chytilová, Ph.D. 152 kB