velikost textu

Spouštěcí mechanismy vulvovaginálního dyskomfortu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Spouštěcí mechanismy vulvovaginálního dyskomfortu
Název v angličtině:
Triggers of vulvovaginal discomfort
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PharmDr. Barbora Krauzová
Vedoucí:
PharmDr. Petr Jílek, CSc.
Oponent:
MUDr. Daniel Leško
Id práce:
201459
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra sociální a klinické farmacie (16-16220)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
PharmDr.
Datum obhajoby:
5. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Rigorózní práce pojednává o problematice spouštěcích mechanismů vulvovaginálního dyskomfortu (VVD). VVD sice není život ohrožující infekce, nicméně je patrně nejčastějším důvodem návštěvy gynekologické ambulance. Ačkoli jsou tyto potíže v dnešní populaci velmi silně rozšířeny, přesný původ vzniku není znám. Cíl práce: Cílem této publikace byla snaha objasnit mechanismy, jež mohou vyvolat VVD. Metody: Data pro tuto práci byla získána dotazníkovou formou. Celkem se vrátilo 451 vyplněných dotazníků. Otázky pokrývají oblasti, u kterých je předpokládána souvislost s VVD. Pro zpracování dat jsem použila statistické metody, chí-kvadrát a nepárový T -test. Výsledky: Vyhodnocení dotazníkové studie ukázalo statisticky významné výsledky u průměrného počtu prodělaných porodů, preferencí typu stravy a u otázek týkajících se slazení. U žen v kontrolní skupině byl prokázán vyšší počet porodů. Sladkou stravu preferují více ženy s výskytem rekurentního VVD, stejně tak používání třtinového cukru je v této skupině oblíbenější. Zatímco více nesladících respondentek patřilo do kontrolní skupiny negující jakékoliv potíže. Všechny tyto byly prokázány jako statisticky významné s hladinou spolehlivosti 0,95. Statistická významnost se naopak neprojevila u typu nošeného spodního prádla, hygienických potřeb používaných během menstruace, intimní hygieně, užívání hormonální antikoncepce, chráněného či nechráněného pohlavního styku, průměrného počtu sexuálních partnerů, průměrného počtu prodělaných interrupcí či potratů a konzumace laktobacilů. Závěr: Získané výsledky ukázaly signifikantní vztah mezi počtem porodů, preferovanou stravou respondentek a slazením. Další sledované ukazatele však podobný vztah v této práci neukázaly, což by mohlo být cílem budoucích studií. Klíčová slova: rekurentní vulvovaginální dyskomfort, rizikové a predispoziční faktory, Candida albicans, vulvovaginální kandidóza
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Background: The thesis deals with problems of vulvovaginal discomfort (VVD) trigger mechanisms. Although VVD is not a life-threatening infection, it is probably the most common reason for a gynaecological clinic visit. Although, these difficulties in today's population are widespread, the exact origin of the disease is still unknown. The purpose of this publication is to clarify the mechanisms by which the VVD can be triggered. Methods: The data for this work has been obtained in a survey. Altogether, 451 surveys were completed. The questions cover areas where a connection with VVD is presumed. Statistical methods such as chi-quadrate and unpaired T-test were used for data processing. Results: The evaluation of this research has shown statistically significant results for the average number of births, diet preferences and sweetening issues. Women in the group of recurrent VVD have preferred sweet meal as well as cane sugar in the diet. Women in the control group with no difficulties have shown to have a higher birth rate and have not been using sugar in the diet. All these results were proved statistically significant with a confidence level of 0.95. On the other hand, statistical significance has not been proved for type of worn underwear, sanitary products used during the period, intimate hygiene, use of hormonal contraception, protected or unprotected sex, the average number of sexual partners, the average number of abortions or miscarriages and the consumption of lactobacilli. Conclusions: The results I have obtained showed significant relation between the number of births, preferred diet of the respondents and sweetening. Unfortunately, no relation of the other monitored factors and VVD were confirmed and could be the aim of further studies. Key words: recurrent vulvovaginal discomfort, risk and predisposition factors, Candida albicans, vulvovaginal candidiasis
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PharmDr. Barbora Krauzová 4.35 MB
Stáhnout Příloha k práci PharmDr. Barbora Krauzová 3.04 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PharmDr. Barbora Krauzová 123 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PharmDr. Barbora Krauzová 85 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Daniel Leško 272 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 281 kB