velikost textu

Different Mentality as a basis of international conflicts. The case of escalation relations between Russia and the EU in 2008 - 2018.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Different Mentality as a basis of international conflicts. The case of escalation relations between Russia and the EU in 2008 - 2018.
Název v češtině:
Odlišná mentalita jako původce mezinárodních konfliktů. Případ eskalace vztahů mezi Ruskem a EU v období 2008-2018
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. MgA. Ekaterina Kruglikova
Vedoucí:
Mgr. Lucie Cviklová, M.A., Ph.D.
Oponent:
Mgr. Karel Černý, Ph.D.
Id práce:
201446
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Pracoviště Historické sociologie (24-HS)
Program studia:
Humanitní studia (N6107)
Obor studia:
Historická sociologie (HISO AJ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Mentality; Belief system; Codes; Social identity; Self-identity; Collective Unconscious; Social conflict; Cultural approach; Conflict resolution
Klíčová slova v angličtině:
Mentality; Belief system; Codes; Social identity; Self-identity; Collective Unconscious; Social conflict; Cultural approach; Conflict resolution
Abstrakt:
Abstrakt Od rusko-gruzínské války (2008) je možné sledovat postupné zhoršování vztahů mezi Ruskou federací a Evropskou Unií; tento proces vyvrcholil během ukrajinské krize a anexe Krymu. Za účelem pochopení, zkoumání důvodů a průběhu konfliktu je uplatněn kulturní přístup. Cílem práce je vymezit konfliktní názory a hodnoty na základě kulturní perspektivy. Současné vyhrocení vztahů je vyhodnoceno jako kulturní konflikt, přičemž odlišná mentalita je považována za jeden z vlivných faktorů a možných dimenzí analýzy konfliktu. Závěrečná práce také upozorňuje na vnitřní kulturní mechanismy a rysy vyvolávající agresivní zahraniční politiku a považuje kulturní identitu za soubor idejí, které ospravedlňují a vytvářejí odpor a konflikt s ostatními kulturami. Práce je také pokusem představit pojem individuální mentality, vysvětlit souvislost mezi osobní a skupinovou mentalitu a zjistit, jak obsah kulturního významu ovlivňuje formování způsobu uvažování jednotlivce, tj. systém osobních názorů a hodnot. Výzkumná část je založena na předběžném srovnávacím dotazníkovém šetření s třiceti respondenty, sekundární analýze World Value Survey a deseti hloubkových rozhovorech se třemi otázkami, analyzovanými prostřednictvím mentálního modelu a kódovanými na základě principu Grounded Theory.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Since 2008 with the Russo-Georgian war we observe the gradual deterioration of relations between Russia and the European Union which achieves its apogee during the Ukrainian crisis and the annexation of Crimea. The cultural approach is to be applied for understanding and exploration of the conflict: its reasons and mechanism. The work is aimed to define conflicting beliefs and values, considering them on a cultural basis. The current escalation of relationships is reviewed as a cultural conflict, the author claims different mentality as one of the influential factors and possible dimensions of conflict analysis. This work also points out internal cultural mechanisms and features provoking aggressive external policy and considers cultural identity as a container of ideas which justify and originate opposition and conflict with other cultures. This work is an attempt to introduce a concept of an individual’s mentality, to link personal and group mentality and find out how cultural meaning content influences on formation of a personal mindset – a system of personal beliefs and values. Research part consists of preliminary comparative questionnaire-based survey with 30 respondents, secondary analysis of World Value Survey, and 10 depth interviews based on 3 survey questions, analyzed by means of mental approach and coded with applying principles of Grounded theory.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. MgA. Ekaterina Kruglikova 1.46 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. MgA. Ekaterina Kruglikova 71 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. MgA. Ekaterina Kruglikova 261 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. MgA. Ekaterina Kruglikova 259 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Lucie Cviklová, M.A., Ph.D. 164 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Karel Černý, Ph.D. 563 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc. 152 kB
Stáhnout Errata Mgr. MgA. Ekaterina Kruglikova 1.29 MB