velikost textu

Zahraničně-politická orientace Komunistické strany Čech a Moravy ve vztahu k Rusku a v kontextu strategických zájmů České republiky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zahraničně-politická orientace Komunistické strany Čech a Moravy ve vztahu k Rusku a v kontextu strategických zájmů České republiky
Název v angličtině:
Foreign policy orientation of Communist Party of Bohemia and Moravia in connection with Russia and in context of strategic interests of the Czech Republic
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jakub Merc
Vedoucí:
doc. Michel Perottino, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Michael Romancov, Ph.D.
Id práce:
201435
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra politologie (23-KP)
Program studia:
Politologie (N6701)
Obor studia:
Politologie (P)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
25. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace Hlavní téma této práce se zaměřuje na problematiku zahraniční politiky Komunistické strany Čech a Moravy, a to zejména ve vztahu k ruským a českým strategickým zájmům. Práce přitom vychází z předpokladu, že KSČM v zahraničně- politických otázkách hájí stanoviska blízká Ruské federaci, čímž narušuje strategické zájmy České republiky. Tato skutečnost je pak v práci chápána jako závažný problém zejména kvůli propojenosti s vlivem ruské hybridní strategie, o níž hovoří i Výroční zpráva BIS za rok 2017. V tomto kontextu si pak tato práce klade dva základní cíle. Prvním je popis zahraničně-politické orientace KSČM v kontextu hybridních hrozeb, a to včetně jejího vývoje. Druhým cílem pak je zjištění motivací, které vedou k tomuto postoji strany. Samotný kvalitativní výzkum v práci stojí na analýzách tří základních zdrojů. Prvním zdrojem jsou oficiální stranické dokumenty KSČM. Druhým zdrojem jsou mediální výstupy zástupců KSČM k relevantním otázkám. Třetím zdrojem pak jsou analýzy polostrukturovaných rozhovorů se zástupci komunistické strany.
Abstract v angličtině:
Annotation The main topic of this thesis is concerned on foreign policy program of Communist Party of Bohemia and Moravia, in the context of Czech and Russian strategic interests. From this point of view, this thesis is based on an assumption, that CPBM is supports Russian interests in international relations, which jeopardize Czech strategic interests. From the point of view of this thesis is this situation problematic mainly because of influence of Russian hybrid strategy, which is mentioned in the Annual report of BIS from 2017. This diploma thesis has two main aims in this framework. The first aim is a description of foreign policy orientation of CPBM and its development, in the context of hybrid threats. The second aim is to recognize motivations, which lead to this orientation of Communist Party. Official political documents of CPBM are the first source, political statements of representatives of CPBM in media are the second source and semi-structured interviews with Communist Party politicians are the third source.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jakub Merc 644 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jakub Merc 81.41 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jakub Merc 33 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jakub Merc 30 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Michel Perottino, Ph.D. 255 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Michael Romancov, Ph.D. 131 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Petr Juptner, Ph.D. 152 kB