velikost textu

Trestný čin loupeže ve srovnání s vybranými trestnými činy proti osobní svobodě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Trestný čin loupeže ve srovnání s vybranými trestnými činy proti osobní svobodě
Název v angličtině:
The crime of robbery in comparison with selected crimes against personal freedom
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Nikola Wachtlová
Vedoucí:
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Oponent:
JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D.
Id práce:
201428
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
24. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Trest, trestný čin, loupež, svoboda, osobní svoboda, trestní odpovědnost, ochrana majetku, pachatel, kriminalita.
Klíčová slova v angličtině:
punishment, crime, robbery, freedom, personal freedom, criminal liability, property protection, offender, crime.
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato rigorózní práce se zaměřuje na trestný čin loupeže ve srovnání s vybranými trestnými činy proti osobní svobodě. Zabývá se především samotným trestným činem loupeže z hlediska trestního práva. Daná práce je systematicky řazena tak, že je v ní nejprve uveden historický kontext právní úpravy trestného činu loupeže na území dnešní České republiky. Dále jsou vymezeny základní pojmy, kterými jsou v hlavní řadě trestný čin jako takový a svoboda, a to nejenom jako svoboda jedince, ale i ochrana majetku včetně samotné nedotknutelnosti obydlí, která je samozřejmě součástí pojmu svoboda. Po historické exkurzi a obecném výkladu následuje podrobnější rozbor trestného činu loupeže de lege lata, tj. v souladu s platným právem, a to loupeže prosté a loupeže kvalifikované. Další kapitola této práce se zabývá trestní odpovědností a s tím spojeného zavinění a současně v této kapitole nalezneme stručný popis okolností vylučující protiprávnost, které souvisejí s trestní odpovědností. V následující kapitole se práce věnuje deskripci obligatorních znaků skutkové podstaty každého trestného činu, kterým jsou objekt, objektivní stránka, subjekt, subjektivní stránka, jež jsou jednotlivě popsány v příslušných podkapitolách. Opomenuto nezůstalo pojednání o vývojových stádiích loupeže. Součástí této – na právní úpravu převážně zaměřené rigorózní práce – je i kapitola pojednávající o loupeži z hlediska kriminologie, prezentující poznatky o typických místech loupežných přepadení, charakteristikách pachatelů, kriminální kariéře, obětech trestných činů a vybrané statistice trestného činu loupeže. Následující část přináší srovnání trestného činu loupeže s vybranými trestnými činy proti osobní svobodě. Závěrečná kapitola se zaměřuje na komparaci právní úpravy trestného činu loupeže v českém trestním právu s úpravou v trestním právu Slovenska a Spolkové republiky Německo. Klíčová slova Trest, trestný čin, loupež, svoboda, osobní svoboda, trestní odpovědnost, ochrana majetku, pachatel, kriminalita.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The crime of robbery in comparison with selected crimes agains personal freedom This rigorous work focuses on the crime of robbery comparison with selected crimes against personal freedom. It deals primarily with the crime of robbery in terms of the criminal law. This thesis is systematically classified so that it contains the historical context of legal regulation of robbery in the territory of today's Czech Republic. In addition, the basic concepts, which are in the main a crime as such and freedom, like freedom, not only as the freedom of an individual, but also the protection of property, including the very innocuousness of the dwelling, which, of course, is part of the concept of freedom. After a historical excursion and general interpretation, a more detailed analysis of the crime of robbery de lege lata follws, i.e. in accordance with the applicable law, namely robbery and robbery qualified. The next chapter of this work deals with criminal liability and the associated fault and the same time in this chapter we find a brief description of the circumstances excluding illegality, which are related to criminal law. In the following chapter, the thesis deals with the descripsion of the obligatory features of the facts of each crime, which are the object, the objective page, the subject, the subjective page, which are described individually in the respective subchapters. Talk about the stages of the robbery has not been omitted. Part of this rigorous work, which is primarily focused on legal regulation, is also a chapter dealing with crime in terms of criminology, presenting the knowledge of the typical locations of robbery assaults, characteristics of perpetrators, criminal careers, crime offenses, and selected robbery statistics. The following section compares the crime of robbery with selected crimes against personal freedom. The final chapter focuses on the comparison of legal regulation of the crime of robbery in the Czech criminal law of Slovakia and the Federal Republic of Germany. Key questions punishment - crime - robbery - freedom - personal freedom - criminal liability - property protection - offender - crime.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Nikola Wachtlová 1.66 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Nikola Wachtlová 155 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Nikola Wachtlová 85 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 128 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D. 426 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 159 kB