velikost textu

Kvalita života dialyzovaných pacientů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kvalita života dialyzovaných pacientů
Název v angličtině:
Quality of life of dialysis patients
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Eliška Vosátková
Vedoucí:
PhDr. Šárka Tomová
Oponent:
PhDr. RNDr. Daniel Jirkovský, Ph.D., MBA
Id práce:
201418
Fakulta:
2. lékařská fakulta (2.LF)
Pracoviště:
Ústav ošetřovatelství (13-342)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (VSESE)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Pacient, hemodialýza, ošetřovatelská péče, sestra, komfort, kvalita
Klíčová slova v angličtině:
Patient, haemodialysis, nursing care, nurse, hospital, living restrictions, comfort
Abstrakt:
Abstrakt: Záměrem bakalářské práce je analýza kvality života dialyzovaných pacientů a zjištění, do jaké míry ovlivnilo a omezilo onemocnění jejich život a denní aktivity. Práce je rozdělena na dvě části. Část teoretická je zaměřena na historii hemodialýzy, popis typů cévních vstupů, nutných dietních opatření, konstrukce hemodialyzačního přístroje a přibližuje pojem kvalita života i problematiku kvality života u dialyzovaných pacientů. Empirická část zahrnuje průzkumné šetření kvantitativního typu, při kterém byl použit standardizovaný dotazník KDQOL-SF™ doplněný o otázky vlastní konstrukce. Šetření bylo provedeno u 84 respondentů v dialyzačních střediscích společnosti Fresenius Medical Care v Praze 5 – Motole, v Praze 10 – Vinohradech a v Praze 9 - Vysočanech. Bylo zjištěno, že kvalita života v doménách standardizovaného dotazníku je v generické části SF-36 horší než ve speciální části KDQOL. Dále byla zjištěna statisticky významná souvislost mezi věkem a prožíváním bolesti u dialyzovaných pacientů. V neposlední řadě lze konstatovat, že neexistuje statisticky významná souvislost mezi pohlavím a sociálním fungováním dialyzovaných pacientů. Potvrdilo se, že existuje statisticky významná souvislost mezi věkem a zapsáním pacientů na čekací listinu k transplantaci ledvin. Byla potvrzena hypotéza, že pacienti na dialýze vnímají omezení příjmu tekutin jako více zatěžující než dietní omezení. Klíčová slova: Hemodialýza; Komfort; Kvalita; Ošetřovatelská péče; Pacient; Sestra
Abstract v angličtině:
Abstract: The aim of the bachelor thesis is to analyze the quality of life of dialysed patients and determine to what extent it has affected and reduced the illness of their lives and daytime activities. The thesis is divided into two parts. The theoretical part focuses on the history of hemodialysis, the description of the types of vascular inputs, the necessary dietary measures, the construction of the hemodialysis appliance, and the concept of quality of life and quality of life in dialysis patients. The empirical part includes a quantitative research, using a standardized KDQOL-SF ™ questionnaire supplemented by questions of its own design. The survey was conducted by 84 respondents in the dialing centers of Fresenius Medical Care in Prague 5 - Motol, Prague 10 - Vinohrady and Prague 9 - Vysocany. Conclusion. It was found that the quality of life in the standardized questionnaire domains is worse in the generic SF-36 than in the special section of KDQOL. Furthermore, it was found a statistically significant relationship between age and pain in dialysis patients. It has also been found that there is no statistically significant relationship between sex and social functioning of dialysis patients. It has been confirmed that there is a statistically significant relationship between age and patient enrollment on the kidney transplant waiting list. The hypothesis that dialysis patients perceive fluid intake to be more burdensome than dietary restrictions has been confirmed. Keywords: Hemodialysis; Comfort; Quality; Nursing Care; Patient; Sister
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Eliška Vosátková 4.06 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Eliška Vosátková 71 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Eliška Vosátková 39 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Šárka Tomová 859 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. RNDr. Daniel Jirkovský, Ph.D., MBA 774 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PhDr. Jana Kocourková 152 kB