velikost textu

Kvalita života u pacientů s chronickou nenádorovou bolestí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kvalita života u pacientů s chronickou nenádorovou bolestí
Název v angličtině:
Quality of life in patients with chronic nonmalignant pain
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lucie Michalíková
Vedoucí:
PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Hana Nikodemová
Konzultant:
PhDr. Alena Javůrková, Ph.D.
Id práce:
201414
Fakulta:
2. lékařská fakulta (2.LF)
Pracoviště:
Ústav ošetřovatelství (13-342)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (VSESE)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Kvalita života, nenádorová bolest, denní aktivity, emoční prožívání
Klíčová slova v angličtině:
Quality of life, nonmalignant pain, daily activities, emotional affects
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se věnuje strachu z bolesti u pacientů, kteří trpí chronickou nenádorovou bolestí. Tato práce je rozdělena na dvě části, a sice teoretickou a empirickou část. V teoretické části se věnuje pojmům kvalita života, bolest a emoce spojené s bolestí. Vysvětluje vznik a příčiny bolesti, metody vyšetřování i léčbu. Na konci se zaměřuje na problematiku z pohledu ošetřovatelské péče. Empirická část práce se zaměřuje na vztah kvality života, bolesti a dalších klinických a demografických faktorů. Závěr empirické části popisuje zkoumaný vzorek respondentů a stanovuje výsledky výzkumného šetření. Výzkum probíhal na základě kvantitativního dotazníkového šetření. V práci byly použity standardizované dotazníky zaměřené na denní aktivity a emoce. Pacienti vyplnily anamnestický dotazník a testy týkající se emocí (BDI II, GAD-7), denních aktivit (Oswestry index, Tampa scale) a škálu kvality života (QOLS-CZ). Metody statistické analýzy dat vycházely z hypotéz výzkumu o vztahu mezi vybranými sledovanými proměnnými. Analýzy vztahu byly založené na Spearmanově korelačním koeficientu, Cronbachovo alfa, t-testu a lineární regresi.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor’s thesis addresses fear of pain (agliophobia) in patients who suffer from chronic, non-malignant-tumor-related pain. The paper is divided into two parts: theoretical and empirical. The theoretical background deals with definitions of quality of life, pain and emotion associated with pain. It explains the origins and causes of pain, methods of its investigation and consequent treatments. Finally, focus is given to addressing issues within nursing care. The empirical section focuses on the quality of life in relation to other clinical and demographic factors. The conclusion of the empirical section describes the surveyed sample of patients and presents results of the research conducted. Research within the study was based on quantitative questionnaire surveying. The study uses standardized questionnaires focused on day-to-day activities and emotions. Patients filled in forms and questionnaires detailing their medical histories, emotions (BDI II, GAD-7, daily activities (Oswestry Index, Tampa Scale) and scales of quality of life in chronic pain (QOLS). Statistical data analysis was conducted with regard to the hypotheses of relationships between the selected and monitored variables. Analysis was contruct from Spearman rank correlation, Cronbacha alfa, t-test and linear regresion.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lucie Michalíková 3.04 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lucie Michalíková 185 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lucie Michalíková 181 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D. 632 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Hana Nikodemová 592 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PhDr. Jana Kocourková 152 kB