velikost textu

Faktory ovlivňující spánek pacientů na vybraných chirurgických jednotkách intenzivní péče

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Faktory ovlivňující spánek pacientů na vybraných chirurgických jednotkách intenzivní péče
Název v angličtině:
Factors affecting sleep of patients in selected surgical intensive care units
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jana Dvorská
Vedoucí:
PhDr. RNDr. Daniel Jirkovský, Ph.D., MBA
Oponent:
Mgr. Zlatica Dorková, Ph.D.
Id práce:
201409
Fakulta:
2. lékařská fakulta (2.LF)
Pracoviště:
Ústav ošetřovatelství (13-342)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (VSESE)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Spánek, poruchy spánku a bdění, pacienti, hospitalizace, hypnotika a sedativa, hluk, Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI)
Klíčová slova v angličtině:
Sleep, Sleep Wake Disorders, Patients, Hospitalization, Hypnotics and Sedatives, Noise, Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI)
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce na téma „Faktory ovlivňující spánek u pacientů hospitalizovaných na vybraných chirurgických jednotkách intenzivní péče“ je zaměřena na zjištění nejčastějších faktorů, které negativně ovlivňují spánek pacientů léčených na vybraných chirurgických jednotkách intenzivní péče ne FN Motol. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Teoretická část přináší stručný přehled o spánku a jeho poruchách, vyšetřování a léčbě spánku. Dále je věnována pozornost nejčastějším faktorům ovlivňující spánek. V empirické části je popsána metodika sběru dat, organizace vlastního šetření a způsob zpracování dat. Pro sběr potřebných dat byla použita metoda anonymního dotazníkového šetření. Cílovou skupinou respondentů byli pacienti hospitalizovaní na vybraných chirurgických jednotkách intenzivní péče FN Motol. Klíčová slova Spánek, poruchy spánku a bdění, pacienti, hospitalizace, hypnotika a sedativa, hluk, Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI)
Abstract v angličtině:
Abstract The Bachelor thesis "Factors influencing sleep in patients attended at selected surgical units of intensive care" is focused on finding the most frequent factors that negatively affect sleep of patients treated at selected surgical units of intensive care in University Hospital of Motol. The thesis is divided into theoretical and empirical part. The theoretical part provides a brief overview of sleep and its disorders, investigation of sleep quality and its treatment. Furthermore, attention is paid to the most common factors affecting sleep. In the empirical part of the thesis, the methodology of data collection, organization of the survey itself and the method of data processing are described. An anonymous questionnaire survey was used to collect the necessary data. The target group of respondents were patients hospitalized at selected surgical units of intensive care at University Hospital of Motol. Keywords Sleep, Sleep Wake Disorders, Patients, Hospitalization, Hypnotics and Sedatives, Noise, Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jana Dvorská 5.93 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jana Dvorská 3.86 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jana Dvorská 126 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jana Dvorská 107 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. RNDr. Daniel Jirkovský, Ph.D., MBA 554 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Zlatica Dorková, Ph.D. 1.13 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PhDr. Jana Kocourková 152 kB