velikost textu

Syndrom vyhoření v kontextu ošetřovatelství

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Syndrom vyhoření v kontextu ošetřovatelství
Název v angličtině:
Burnout syndrome in the context of nursing
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Susan Kely Corea Gamboa
Vedoucí:
PhDr. Alena Javůrková, Ph.D.
Oponent:
PhDr. RNDr. Daniel Jirkovský, Ph.D., MBA
Konzultant:
PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D.
Id práce:
201403
Fakulta:
2. lékařská fakulta (2.LF)
Pracoviště:
Ústav ošetřovatelství (13-342)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (VSESE)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Syndrom vyhoření, attachment, empatie, ošetřovatelství
Klíčová slova v angličtině:
Burnout syndrome, attachment, empathy, nursing
Abstrakt:
Abstrakt Obsahem této bakalářské práce, je výzkumná studie zkoumající vztah mezi úrovněmi syndromu vyhoření, které prožívají zdravotní sestry pracující v České republice, Kostarice, Španělsku a některých státech USA. Formou online dotazníku, byla zjišťována míra jejich empatie, emocionální vazby a úroveň vzdělání. Dotazník byl sestaven pomocí Copenhagen Burnout Inventory (CBI) pro zdravotnický personál, Interpersonal reaktivity index (IRI) pro měření dispozice empatie, Experiences in Close Relationships - Relationship Structures (ECR- RS) k posouzení vazebných vzorců v různě blízkých vztazích, a jako další nastroj, byly použity Emoční teploměry - jednoduchý rychlý modulární screeningový nástroj pro detekci a monitorování emočních stavů v klinické praxi. Součástí dotazníku byly také anamnestické otázky k analýze demografických údajů. Dotazník byl rozeslán formou emailu sestrám pracujícím ve výše jmenovaných zemích. Skupina byla tvořena vzorkem 1123 zdravotních sester, zastoupených ve studii, v období od září 2018 do ledna 2019.
Abstract v angličtině:
Abstract The content of this thesis is a research study investigating the relationship between burnout levels experienced by nurses working in the Czech Republic, Costa Rica, Spain and some US states. Through an online questionnaire, their degree of empathy, emotional attachment, and level of education were determined A questionnaire was developed by using the Copenhagen Burnout Inventory (CBI) in health personnel, Interpersonal Reactivity Index (IRI) to measure of dispositional empathy, Experiences in Close Relationships - Relationship Structures (ECR-RS) to assess attachment patterns in a variety of close relationships and an Emotion Thermometers tool a simple rapid modular screening tool for detection and monitoring of emotional disorders in clinical practice. Part of the questionnaire are an anamnestic questions to also analyze the demographic data. The questionnaire was sent by email to nurses working in the above countries. The group comprised a sample of 1123 nurses represented in the study from September 2018 to January 2019.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Susan Kely Corea Gamboa 5.85 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Susan Kely Corea Gamboa 110 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Susan Kely Corea Gamboa 85 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Alena Javůrková, Ph.D. 836 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. RNDr. Daniel Jirkovský, Ph.D., MBA 608 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PhDr. Jana Kocourková 152 kB