velikost textu

Historická procházka po městě Slaný

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Historická procházka po městě Slaný
Název v angličtině:
Historical walk around Down Slaný
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Miroslav Kašpárek
Vedoucí:
Mgr. Tomáš Mikeska
Oponent:
PaedDr. František Parkan
Id práce:
201392
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy biologie — dějepis (N BI-D)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Slaný, město, projekt, žáci
Klíčová slova v angličtině:
Slany, town, project, students
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato práce se zabývá projektovou výukou a jejími možnostmi využití ve výuce regionální historie v rámci základní školy, které povinná školní docházka umožňuje. Cílem této práce je ukázat možnost, jak si lze v poměrně krátkém čase poradit s širokou tematikou zasahující do několika předmětů. Účelem je seznámit žáky s regionální historií a památkami v místě jejich rodiště a zároveň v nich probudit zájem o věci, místa a vzpomínky, které běžně míjejí, ale nevěnují jim pozornost. Tento projekt je zaměřen na město, kde jsem se narodil, žil významnou část svého života a nabýval své první pedagogické zkušenosti. Pro sběr dat byla v úvodu a na konci projektu použita dotazníková metoda, která přinesla zpětnou vazbu ze strany žáků. Nosnou osou byla samostatná práce žáků skládající se z činnosti ve skupinách a použití moderní techniky. Výsledky ukázaly, že tato metoda má potenciál, který by neměl být zatracován, žáci ve zkoumané třídě jej ocenili jako zajímavou formu výuky. Dozvěděli se o běžně míjených místech ve městě věci, které kupodivu neznali a nebyli s nimi nikde a nikým seznámeni. Každý pedagog vyučující regionální historii by si měl tento způsob výuky vyzkoušet a zjistit, zda je použitelný s ohledem na jeho styl výuky a možnosti školy a lze jej pravidelně aplikovat ve výuce. KLÍČOVÁ SLOVA Město Slaný, projektová výuka, regionální historie, kostel sv. Gotharda, Slánská hora, Velvarská brána, městské divadlo
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The thesis deals with the project-based learning and its possibilities of utilization in teaching regional history at primary school, which compulsory school attendance allows. The objective of the thesis is to show the possibility, how in relatively short time can be a wide topic intervening several subjects dealt with. The purpose is to acquaint students with regional history and sights in their birthplace and also raise their interest in things, places and memories they commonly pass, but do not pay attention to them. This project is focused on the city where I was born, lived significant part of my life and got my first pedagogical experience. For collecting data at the beginning and at the end of the project were used surveys, which brought feedback from students. Main axis was individual work of students, which consisted of group activities and using of modern technology. Results shown, that this method has potential which should not be diminished, students in the examined class appreciated it as an interesting form of teaching. They found out about commonly passed places in the city, things they surprisingly did not know and were never and by nobody told about. Every teacher teaching regional history should try this way of teaching and find out if it is usable with regard to his style of teaching and possibilities of the school to regularly apply them in teaching. KEYWORDS town Slaný, project-based learning, regional history, church of st. Gothard, mountain Slánská, Velvarská gate, city theatre
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Miroslav Kašpárek 3.35 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Miroslav Kašpárek 100 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Miroslav Kašpárek 75 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Tomáš Mikeska 121 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. František Parkan 453 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D. 152 kB