velikost textu

Vzdělávání žáků se sluchovým postižením na základních školách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vzdělávání žáků se sluchovým postižením na základních školách
Název v angličtině:
Education of pupils with hearing impairment in elementary schools
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Wanda Tureckiová
Vedoucí:
Mgr. Miroslava Kotvová
Oponent:
Mgr. Tereza Hradilová
Id práce:
201387
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (N7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (N SPPG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
3. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Inkluzivní vzdělávání, sluchové postižení, stupeň podpůrného opatření, systém speciálního školství, žák se sluchovým postižením
Klíčová slova v angličtině:
Inclusive education, hearing impairment, level of support measure, system of special schools, pupil with hearing impairment
Abstrakt:
ABSTRAKT Práce se zabývá vzděláváním žáků se sluchovým postižením na základních školách, konkrétně v Jihočeském kraji. Specificky se zaměřuje na jejich inkluzivní vzdělávání. V kapitolách práce popisuje jednotlivé struktury sluchového analyzátoru, charakterizuje stupně sluchového postižení a do konkrétních kategorií rozděluje osoby se sluchovým postižením. Stěžejní součástí práce je kapitola zaměřující se na vzdělávání žáků se sluchovým postižením. Věnuje se nejenom vzdělávání v systému speciálního školství, ale primárně se zaměřuje na jejich studium v hlavním vzdělávacím proudu. Pro tento systém vzdělávání je důležité správné určení podpůrného opatření, jehož jednotlivé stupně jsou klíčové pro zajištění vhodné podpory u jednotlivých žáků. Cílem práce bylo zmapovat průběh inkluzivního vzdělávání žáků se sluchovým postižením na základních školách v Jihočeském kraji. Zaměřením bylo posoudit negativa a pozitiva inkluze a vliv sluchového postižení na komunikační a sociální schopnosti těchto žáků. Při sběru dat byly využity metody rozhovoru, pozorování a dotazníkového šetření, účastníky výzkumu byli rodiče a pedagogičtí pracovníci vzdělávající žáky se sluchovým postižením. Získaná data byla následně použita do případových studií, které hlouběji informují a popisují průběh vzdělání u konkrétních žáků se sluchovým postižením. Výstupem práce je přehled názorů pedagogických pracovníků a rodičů žáků na inkluzivní vzdělávání a zjištění, zda sluchová vada u žáků ovlivňuje jejich komunikační a sociální kompetence. KLÍČOVÁ SLOVA Inkluzivní vzdělávání, sluchové postižení, stupeň podpůrného opatření, systém speciálního školství, žák se sluchovým postižením
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The thesis deals with education of pupils with hearing impairment in elementary schools, specifically in the South Bohemian region. It focuses in particular on their inclusive education. In its chapters, the thesis describes individual structures of the hearing analyzer, characterizes the degrees of hearing impairment and classifies persons with hearing impairment into specific categories. The main part of the thesis is a chapter focusing on education of hearing impaired pupils. It deals not only with education in the system of special schools, but concentrates primarily on their study within mainstream education. For this system of education, it is important to identify correctly a support measure, the levels of which are key to ensuring appropriate support for individual pupils. The aim of the work was to map the course of inclusive education of pupils with hearing impairment at elementary schools in the South Bohemian region. The objective was to assess the negatives and positives of inclusion and the impact of hearing impairment on the communication and social abilities of these pupils. During data collection, the methods of interview, observation and questionnaire survey were used, and participants of the research included parents and teaching staff educating pupils with hearing impairment. The obtained data were subsequently used in case studies providing more detailed information and describing the course of education of specific pupils with hearing impairment. The output of the thesis is an overview of opinions of teachers and parents of pupils on inclusive education and an assessment as to whether the hearing defect affects the pupils' communication and social competences. KEYWORDS Inclusive education, hearing impairment, level of support measure, system of special schools, pupil with hearing impairment
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Wanda Tureckiová 824 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Wanda Tureckiová 622 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Wanda Tureckiová 83 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Wanda Tureckiová 82 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Miroslava Kotvová 347 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tereza Hradilová 385 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D. 153 kB