velikost textu

Přístupy k rozvoji komunikačních dovedností žáků mladšího školního věku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Přístupy k rozvoji komunikačních dovedností žáků mladšího školního věku
Název v angličtině:
Approaches to the development of communication skills of children of the younger school-age
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Šárka Přibylová
Vedoucí:
Mgr. Marie Komorná
Oponent:
Mgr. Miroslava Kotvová
Id práce:
201385
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (N7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (N SPPG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
komunikace, narušená komunikační schopnost, logopedická intervence, žáci mladšího školního věku, slovní zásoba, vzdělávání, inkluze, podpůrná opatření
Klíčová slova v angličtině:
communication, impaired communication ability, speech therapy, children of younger school age, vocabulary, education, inclusion, support measures
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se týká komunikačních dovedností žáků mladšího školního věku v běžné základní škole. V práci jsou sledovány expresivní i receptivní složky řeči a pokroky v nich dosažené. Teoretická část se zaměřuje nejprve na komunikaci obecně a vymezení termínů s ní souvisejících. Rovněž je zde popsána narušená komunikační schopnost a její jednotlivé druhy jsou blíže rozepsány. U jednotlivých druhů jsou uvedeny symptomy, diagnostika a prevence. V neposlední řadě se teoretická část zabývá vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Rovněž jsou přiblíženy termíny, které se tohoto tématu dotýkají a následně jsou detailněji rozpracována podpůrná opatření či pomůcky. Výzkumná část se pomocí smíšeného výzkumu (kvalitativní i kvantitativní) zaměřuje na žáky mladšího školního věku, kteří navštěvují běžnou základní školu. Jsou pozorována specifika, která se objevují v komunikačních schopnostech těchto dětí. Šetření je realizováno ve dvou etapách v časovém horizontu čtyř měsíců, aby bylo možné sledovat případné pokroky. Výsledky jsou prezentovány jak kvalitativně, tak kvantitativně. Kvantitativní formou je u jednotlivých cvičení zaznamenáno, kolik žáků dané cvičení zvládlo, či nezvládlo. Dále jsou kvalitativní formou zaznamenány jednotlivé odpovědi žáků, a jejich srovnání v rámci obou provedených výzkumných šetření. KLÍČOVÁ SLOVA komunikace, narušená komunikační schopnost, logopedická intervence, žáci mladšího školního věku, slovní zásoba, vzdělávání, inkluze, podpůrná opatření
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The diploma thesis deals with the communication skills of children of the younger school- age in a common primary school. In this thesis, expressive and receptive components of speech are monitored and the progress in both of them written down. The theoretical part focuses on "communication" in general and on the definition of related terms as well. An "impaired communication ability" is also described and its individual types are elaborated in detail. For each type, the thesis states description of symptoms, diagnosis and prevention. Last but not least, the theoretical part deals with the education of children with special educational needs. The diploma thesis also covers and explains terms that are connected to this topic as well as explains support measures or aids. The research part, using mixed research (qualitative and quantitative), focuses on children of the younger school-age attending a common primary school. The specifics that occur in the communication skills of these children are observed as well as their progress in particular exercises. The survey is carried out in two phases with a time gap of 4 months in order to enable monitoring of prospective progress. The results of a survey are presented both qualitatively and quantitatively. The quantitative form records how many pupils have passed or failed each individual exercise, whereas the qualitative form records individual answers of pupils and their comparison within both surveys done. KEY WORDS communication, impaired communication ability, speech therapy, children of younger school age, vocabulary, education, inclusion, support measures
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Šárka Přibylová 2.33 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Šárka Přibylová 3.45 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Šárka Přibylová 540 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Šárka Přibylová 254 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Marie Komorná 440 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Miroslava Kotvová 348 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D. 153 kB