velikost textu

Environmentalizace veřejného stavebního práva - současný stav a perspektivy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Environmentalizace veřejného stavebního práva - současný stav a perspektivy
Název v angličtině:
Building law environmentalisation - status quo and perspectives
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Dominik Židek, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.
Id práce:
201377
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
21. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
environmentalizace; veřejné stavební právo; právo životního prostředí; procesy; stavební zákon; územní plánování; územní rozhodování; stavební řád; environmentální akt; posuzování vlivů na životní prostředí; stavební dozor
Klíčová slova v angličtině:
environmentalisation; public building law; environmental law; processes; Building Act; urban planning; zoning decisions; Building Code; environmental act; environmental impact assessment; construction supervision
Abstrakt:
Abstrakt Disertační práce se zabývá jevem zvaným environmentalizace veřejného stavebního práva. Jejím cílem je na půdorysu právních předpisů, doktrinálních názorů a velmi obsáhlé judikatury správních soudů analyzovat základní faktory způsobující pronikání vlivů životního prostředí do procesů veřejného stavebního práva. Právě analýza těchto faktorů a následné zobecnění závěrů stran analyzovaného jevu je jejím hlavním obsahem. Práce odpovídá na otázku, do jaké míry je současné veřejné stavební právo ovlivněno „environmentálními akty“ – tedy co a v jaké míře ovlivňuje procesy veřejného stavebního práva ze strany práva životního prostředí. Vlastní text práce člení autor do sedmi podrobněji členěných kapitol. První tři z nich lze vnímat jako postupně konkretizovaný obecnější rámec problematiky, od východisek v podobě požadavků unijní právní úpravy a základních charakteristik stavebního práva až po detailní analýzu jednotlivých administrativních nástrojů („finálních" správních aktů) stavebního práva. Další tři kapitoly jsou věnovány podrobnému zkoumání mechanismů posuzování a zohledňování zájmů ochrany životního prostředí při „rozhodování“ v oblasti stavebního práva. V první z nich (kapitola 5.) se autor zabývá právní povahou jednotlivých typů aktů aplikace práva vydávaných orgány ochrany životního prostředí a jejich rolí v procesech stavebního práva. Navazující kapitola (kapitola 6.) je pak věnována posuzování vlivů koncepcí (SEA) a záměrů (EIA) na životní prostředí a jejich vztahu ke stavebněprávním nástrojům. Zvláštní pozornost věnuje autor problematice stavebního dozoru jako nástroje prosazování v ochraně životního prostředí (kapitola 7.). Poměrně významné změny, které s sebou přinesla novelizace stavebního zákona a celé řady relevantních souvisejících předpisů provedená zákonem č. 225/2017 Sb., jsou analyzovány v závěrečné 8. kapitole.
Abstract v angličtině:
Abstract The dissertation deals with a phenomenon called building law environmentalisation. The aim of this thesis is to analyse the basic factors leading to the entry of environmental influences into the processes of public building law on the basis of legal regulations, doctrinal opinions and very extensive case law of the administrative courts. The main content of the thesis is the analysis of these factors and the subsequent generalisation of the conclusions of the analysed phenomenon. The thesis answers the question: what is the extent to which is the current public building law influenced by "environmental acts"? Thus what does specifically influence the processes of public building law by environmental law and what is the extent of this influence? The text of the dissertation is divided into seven chapters. The first three of them can be perceived as a gradually concretized general framework of the problem, from the initial facts about the EU legal requirements, through the basic characteristics of the building law to the detailed analysis of the individual administrative tools ("final" administrative acts) of building law. The next three chapters are devoted to the detailed examination of mechanisms for assessing and taking into consideration the interests of environmental protection in "decision- making" in the field of building law. In the first one (chapter 5) the author deals with the legal nature of individual types of acts of application of the law issued by the environmental protection authorities and their roles in the processes of building law. The following chapter (chapter 6) is dedicated to the impact assessment of the environmental concepts (SEA) and projects (EIA) and their relation to the legal instruments of regulation in building law. Particular attention is paid to the issue of construction supervision as a tool for enforcing environmental protection (chapter 7). The relatively significant changes about the amendments to the Building Act and a number of relevant related regulations made by Act no. 225/2017 Coll. are analysed in the final 8th chapter.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Dominik Židek, Ph.D. 2.25 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Dominik Židek, Ph.D. 229 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Dominik Židek, Ph.D. 225 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Michal Sobotka, Ph.D. 234 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 378 kB