velikost textu

Utilizing Online Data in Modelling Unemployment Rates in the Czech Republic

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Utilizing Online Data in Modelling Unemployment Rates in the Czech Republic
Název v češtině:
Užití online dat v modelování nezaměstnanosti v České republice
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kristýna Křížová
Vedoucí:
PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Vědunka Kopečná
Id práce:
201362
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie a finance (EF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Abstrakt Míra nezaměstnanosti je klíčovým makroekonomickým atributem každého státu, jehož cílem je, aby byla co nejnižší. Pokud je však příliš nízká, mohlo by dojít k mnoha problémům v důsledku velkého počtu volných pracovních míst a malého počtu lidí potřebných pro trh práce. Vzhledem k tomu, že Internet je velmi užitečný v dnešní době, hlavním cílem této práce je zkoumání vztahu mezi českou mírou nezaměstnanosti a hledáním práce na Internetu uživateli, kteří mají zájem o změnu zaměstnání, či jsou bez práce a potřebují si nějakou najít. Díky tomuto vztahu můžeme dospět k závěru, zda by online data mohla zlepšit predikci nezaměstnanosti, která je potřebná pro efektivní rozhodování vlády. Práce má také zajistit snazší a lepší odhadnutelnost pohybů míry nezaměstnanosti, která je nepřesná, protože většina dat používaná v ekonomice je běžně dostupná pouze se značným zpožděním. Studie používá data volně přístupná na stránce Integrovaného portálu MPSV (Ministerstvo práce a sociálních věcí), která poskytuje statistiky míry nezaměstnanosti, a současně také data poskytnutá z internetového portálu Jobs.cz, kde jsou informace o počtu pozic na Jobs.cz a reakce kandidátů na obsazované pozice. Práce používá jednoduchý autoregresní model nezaměstnanosti v České republice a rozšiřuje ho o další proměnné obsahující data z portálu Jobs.cz. Kromě rozšířeného autoregresního modelu České republiky studie zkoumá stejné modely pro jednotlivých 14 krajů České republiky. Výsledky dokazují, že data z internetového portálu Jobs.cz zlepšují nowcasty (krátkodobé předpovědi) české míry nezaměstnanosti a také zlepšují základní modely se vztahem nezaměstnanosti a údajů o počtu volných pracovních míst a odpovědích na ně. Nicméně naše zjištění ukazují, že údaje týkající se pracovních míst nezlepšují předpovídání míry nezaměstnanosti. Klíčová slova míra nezaměstnanosti, predikce nezaměstnanosti, nowcasting, Česká republika, online data, volná pracovní místa, hledání práce, kraje
Abstract v angličtině:
Abstract Unemployment rate is a crucial macroeconomic aspect for each state, which aim to have it as low as possible. However, if it is too low, many problems could arise due to a large number of job vacancies and a small number of people needed for market. As the Internet is very useful nowadays, the main aim of the thesis is to investigate the relationship between the Czech unemployment rate and job search on the Internet by users who are interested in changing jobs or are unemployed and need to find some work. Thanks to the relationship, we can conclude whether online data could improve unemployment prediction, which is needed to make effective government decisions. This thesis should also provide easier and better prediction of movements in the unemployment rate, which is inaccurate as most data sources used in economics are commonly available only after a substantial lag. The study applies data freely available on the website of Integrated Portal of the Ministry of Labour and Social Affairs, which provides statistics of unemployment rates, as well as data from portal Jobs.cz, where are information about job vacancies on the portal and response of candidates to occupied positions. The thesis uses a simple autoregressive model of the unemployment in the Czech Republic and extends it with extra variables containing data from the portal Jobs.cz. In addition to the augmented autoregressive model of the Czech Republic, the study estimates the same models for 14 regions of the Czech Republic separately. The results indicate that data from the job search portal Jobs.cz improve nowcasts of the Czech unemployment rate as well as base models with relationship between the unemployment rate and data on number of job vacancies and responses to them. Nevertheless, our findings show that the job-related data do not improve forecasts of the unemployment rate. Keywords unemployment rates, unemployment prediction, nowcasting, Czech Republic, online data, job vacancies, job search, regions
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kristýna Křížová 1.06 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kristýna Křížová 111 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kristýna Křížová 107 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. 181 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Vědunka Kopečná 521 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Julie Chytilová, Ph.D. 152 kB