velikost textu

Prezentace měnové reformy z roku 1953 v československých tištěných médiích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Prezentace měnové reformy z roku 1953 v československých tištěných médiích
Název v angličtině:
Representation of the 1953 Currency Reform in Czechoslovakia in the Official Media
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Aleš Procházka
Vedoucí:
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
Oponent:
Doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.
Id práce:
201361
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSBCK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
měnová, reforma, média, komunismus, prezentace, noviny
Klíčová slova v angličtině:
currency, reform, media, communism, representation, newspaper
Abstrakt:
Aleš Procházka Abstrakt Prezentace měnové reformy z roku 1953 v československých tištěných médiích Hlavním cílem práce je prozkoumat způsob, jakým byla československá měnová reforma v roce 1953 prezentována v oficiálních tištěných médiích. Jako zdroj sloužily především články ve vybraných periodicích z relevantních měsíců roku 1953. Získaná data potom byla konfrontována s novodobými historickými poznatky v odborné literatuře. Analyzovány byly články ve slovenských denících Pravda a Práca a články v českém Rudém právu, v západočeské Pravdě a ve Svobodném slovu. Práce je rozdělena do tří sekcí, v nichž je zmapována výchozí situace v Československu před provedením reformy, prezentace reformy v dobových médiích a reakce obyvatelstva na provedení reformy. Prvním ze sekundárních cílů práce bylo zjistit, zda mohli občané Československa pouze na základě informací z oficiálních zdrojů zavedení měnové reformy očekávat a připravit se na ni. Z článků v analyzovaných periodicích lze dojít k závěru, že z různých náznaků v textech ekonomického rázu bylo skutečně možné odvodit, že se k nějakému zásadnímu vládnímu zásahu opravdu schyluje, zvláště pokud měl čtenář k dispozici více než jedny noviny. Pravděpodobně nejpřesnějším indikátorem mohlo být oznámení o úpravě výplat mezd a důchodů, zveřejněné začátkem května. Dalším z cílů práce byla analýza odlišností ve vnímání a prezentování měnové reformy na Slovensku, v porovnání s její prezentací v česky psaných novinách. Zde lze konstatovat, že průběh informování o měnové reformě na Slovensku je až na několik menších odchylek v podstatě identický s jejím prezentováním v Čechách. Přijetí měnové reformy a reakce na ni byly na Slovensku podstatně klidnější, došlo pouze k několika stávkám ve větších závodech a k žádným demonstracím. Měnová reforma v roce 1953 znamenala pro Československo důležitý mezník a přinesla změny, ze kterých se společnost vzpamatovávala několik desetiletí – nejen ekonomicky, ale i morálně.
Abstract v angličtině:
Aleš Procházka Abstract Representation of the 1953 Currency Reform in Czechoslovakia in the Official Media The main goal of this paper is to analyze and summarize the way the 1953 currency reform in Czechoslovakia was represented in the official media. The method that was used was an analysis of articles in several selected newspapers from relevant months of 1953 and comparison of obtained data to contemporary historical findings. The newspapers analyzed were Slovak newspapers Pravda and Práca and Czech newspapers Rudé právo, Pilsner Pravda and Svobodné slovo. The thesis consists of three sections, covering situation in Czechoslovakia before the currency reform took effect, the newspaper analysis and the description of reactions of citizens to the currency reform. One of the secondary goals of this thesis – that is, to find out whether the citizens of Czechoslovakia could anticipate and prepare for the impact of the currency reform in 1953 – has proven conclusive, granted that the reader has an access to more than one newspaper. Perhaps the most decisive evidence was the announcement of changes in the salary payout system, which was publicized in the beginning of May. The other secondary research goal of the thesis was to analyze the differencies in representation of the currency reform in Czech and Slovak speaking regions. Apart from several issues specific to the region, there was very little difference in the informational value of released articles in Czech and Slovak language. Reception of the currency reform in Slovakia has been, in fact, calmer than in the Czech part of the republic, with no open revolts and only a few worker strikes. Nevertheless, the currency reform in 1953 has marked an important milestone in the existence of the country – one from which it would take decades to recover economically and morally.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Aleš Procházka 793 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Aleš Procházka 93 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Aleš Procházka 57 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. 330 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D. 338 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 152 kB