velikost textu

Sexual Exploitation and Abuse by UN Peacekeepers

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sexual Exploitation and Abuse by UN Peacekeepers
Název v češtině:
Sexuální vykořisťování a zneužívání páchané příslušníky mírových misí OSN
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Ján Králik, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Martin Faix, Ph.D.
Id práce:
201350
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
5. 12. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
ANOTACE Disertační práce poskytuje právní analýzu sexuálního vykořisťování a zneužívání, kterého se dopouští příslušníci mírových operací OSN. Obzvláštní důraz je kladen na vojenské příslušníky národních kontingentů zapojených do misí OSN. Práce poskytuje stručnou analýzu mírových operací a tudíž zdůrazňuje jejich význam v současných činnostech OSN. V tomto směru jsou popsány faktory, které způsobily nebo mohli ovlivnit sexuální vykořisťování a zneužívání, kterého se dopustili příslušníci mírových misí OSN. Dále se práce zaobírá kroky OSN vůči uvedeným činem a vyhodnocuje jestli tyhle kroky jsou úspěšné, dostatečné a zda se v tomto ohledu mohlo učinit více co je ještě možné udělat více v budoucnosti. Část práce se zaobírá problematikou mezinárodního humanitárního práva a mezinárodních norem v oblasti lidských práv. Autor práce se pokouší odpovědět na otázku, zda a kdy sexuální vykořisťování a zneužívaní, páchané vojenskými příslušníky národních kontingentů zapojených do misí OSN během jejich zapojení do mírových operací OSN může představovat válečné zločiny nebo zločiny proti lidskosti a zda Mezinárodní trestní soud může v tomto ohledu hrát určitou roli. Ve stejném duchu je diskutována otázka extrateritoriální aplikace lidsko-právních smluv. Otázka mezinárodní odpovědnosti je ústředním tématem této disertační práce. Kromě individuální odpovědnosti vojenských příslušníků národních kontingentů zapojených do misí OSN pro činy sexuálního vykořisťování a zneužívaní, odpovědnost mezinárodních organizací a odpovědnost jednotlivých států je posouzena. Právní následky protiprávního jednání jsou blíže objasněny a další možnosti, které přicházejí v úvahu při uplatňování odpovědnosti, jsou analyzovány. Klíčová slova: extrateritoriální aplikace lidsko-právních smluv, mírové operace OSN, odpovědnost, sexuální vykořisťování a zneužívání, vojenští příslušníci národních kontingentů působících v mírových misích, země poskytující vojenské jednotky.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The thesis provides legal analysis of sexual exploitation and abuse by UN peacekeepers with particular focus on military members of national peacekeeping contingents. It provides brief survey of peacekeeping operations thereby underlying their importance in the contemporary activities of the UN and describing factors that have caused or might led to sexual exploitation and abuse by UN peacekeepers. Furthermore, UN action towards those acts is described and it is also evaluated whether such steps are successful, sufficient and whether more could have been done or what more can be done in the future. A part is also dedicated to international humanitarian law perspective and international human rights law. In this context, the author tries to answer the question if and when the sexual exploitation and abuse by members of national peacekeeping contingents while deployed to a UN peacekeeping mission may constitute war crimes or crimes against humanity and whether there is a role to play by International Criminal Court. In the same vein, issues of extraterritorial application of human rights treaties are discussed. The question of international responsibility is the central topic of this thesis. Apart from individual responsibility of members of national peacekeeping contingents for acts of sexual exploitation and abuse, responsibility of international organizations and responsibility of respective States is assessed. Legal consequences of wrongful acts are elucidated and role of possible avenues which may come into question as invocation of responsibility is analysed. Key words: extraterritorial application of human rights treaties, military members of national peacekeeping contingents, responsibility, sexual exploitation and abuse, UN peacekeeping operations.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Ján Králik, Ph.D. 1.53 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Ján Králik, Ph.D. 197 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Ján Králik, Ph.D. 186 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Martin Faix, Ph.D. 31 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 298 kB