text size

Pomoc obětem trestných činů - komparace úprav v České republice a Finsku

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Pomoc obětem trestných činů - komparace úprav v České republice a Finsku
Titile (in english):
Assistance provided to crime victims - comparison of national legislations in the Czech Republic and Finland
Type:
Rigorosum thesis
Author:
Mgr. Karolína Tomsová
Opponent:
JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.
Thesis Id:
201348
Faculty:
Faculty of Law (PF)
Department:
Department of Criminal Law (22-KTP)
Study programm:
Law and Jurisprudence (M6805)
Study branch:
Law (6835)
Degree granted:
JUDr.
Defence date:
19/06/2018
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Abstract (in czech):
ABSTRAKT Cílem této práce je poskytnout ucelené srovnání legislativy České republiky a Finska upravující pomoc poskytovanou obětem trestných činů. Důraz je kladen zejména na analýzu příslušné zákonné úpravy obou států, nicméně práce obsahuje i historický kontext dané problematiky včetně rozboru mezinárodních požadavků na úrovni Rady Evropy, Evropské unie, ale také Organizace spojených národů. Na závěr komparace je provedeno zhodnocení úrovně ochrany oběti a předloženy konkrétní návrhy de lege ferenda pro každý z obou států. První kapitola se věnuje historickému a mezinárodnímu kontextu pomoci obětem trestných činů, a to od starověku až do současnosti. Druhá kapitola pojednává o zakotvení pomoci obětem v legislativě České republiky a Finska. Třetí kapitola analyzuje jednotlivé druhy poskytované pomoci, se kterými se lze v praxi setkat bez ohledu na to, zda mají relevantní právní zakotvení. Čtvrtá kapitola vysvětluje pojem oběti a poškozeného trestným činem, a to zejména s ohledem na nutnost jejich rozlišování a užívání v dalších kapitolách této práce. Pátá kapitola rozebírá postavení poškozeného v trestním řízení včetně možností, jak dosáhnout uspokojení jeho nároků. Šestá kapitola poskytuje uvozující výklad k systému odškodňování oběti. Sedmá kapitola pojednává o uplatňování nároku oběti v rámci trestní mediace jakožto alternativním postupu k trestnímu řízení. Poskytnuta je zde rovněž detailní statistická analýza týkající se úspěšnosti mediace a jednotlivých druhů trestných činů řešených v rámci mediace. Osmá kapitola se zaobírá odškodněním poskytovaným oběti z veřejných zdrojů, přičemž znovu nechybí ani statistická data z obou porovnávaných zemí. Devátá kapitola analyzuje právo na informace, a to se zaměřením na souladnost národních úprav s požadavky vyplývajícími z legislativy Evropské unie. Předposlední desátá kapitola popisuje právní zakotvení služeb na podporu obětí trestných činů a přináší přehled jednotlivých subjektů působících v České republice a ve Finsku. Poslední jedenáctá kapitola předkládá pro obě porovnávané země příslušné návrhy de lege ferenda. V závěru práce jsou shrnuty klíčové poznatky a vyhodnoceno dosažení cílů vytyčených v úvodu diplomové práce.
Abstract:
ABSTRACT The goal of this thesis is to provide a comprehensive comparison of national legislations governing assistance provided to crime victims in both the Czech Republic and Finland. Although emphasis has been placed on analysis of the respective legal regulations of both countries, it also places the issue into historical context while analyzing international requirements laid down by the Council of Europe, the European Union and the United Nations. At the end of the thesis, the level of victim protection in both countries is assessed and particular de lege ferenda proposals are submitted. The first chapter offers historical and international insight into the assistance of victims of crime and details how this field has evolved over the last hundred years. The second chapter describes the development of protective legislation in the Czech Republic and Finland. In chapter 3, the different types of assistance provided to victims in practice, regardless of the existence of relevant regulations, are analyzed. The fourth chapter explains the legal terms “victim” and “injured party”, with a view toward their use in subsequent chapters of this thesis. Chapter 5 discusses the position of the injured party in criminal proceedings, including the feasibility of achieving their rightful claims while the sixth chapter provides an introductory explanation of the victim compensation systems that currently exist in the Czech Republic and Finland. The seventh chapter deals with criminal mediation as an alternative process to criminal proceedings. It also contains detailed statistical analysis of the possible outcomes of mediation as well as the types of crimes usually solved through mediation. The eighth chapter deals with the compensation provided to victims from public sources and again includes statistical data from both countries. Chapter 9 analyzes the right to information with a focus on compliance of national regulations with the requirements of European legislation. The tenth chapter describes the legal aspects of the functioning of victim support services and provides an overview of private entities operating in the Czech Republic and Finland. The eleventh and final chapter presents the relevant proposals de lege ferenda for both countries under review. At the conclusion of the thesis, key findings are summarized and the achievement of the goals set forth in the introduction is evaluated.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Karolína Tomsová 1.45 MB
Download Abstract in czech Mgr. Karolína Tomsová 178 kB
Download Abstract in english Mgr. Karolína Tomsová 177 kB
Download Opponent's review JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D. 512 kB
Download Defence's report 348 kB