velikost textu

Estimating the Relationship between Food, Fuel and Biofuel Prices

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Estimating the Relationship between Food, Fuel and Biofuel Prices
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Matěj Novotný
Vedoucí:
prof. Ing. Karel Janda, M.A., Ph.D.
Oponent:
Olha Khymych, DiS.
Id práce:
201331
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie a finance (EF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova v angličtině:
foof, fuels, biofuels, energy
Abstrakt:
Abstrakt Přestože biopaliva přitahují pozornost vědců již od svého rozmachu, který začal před 20 lety, v akademické diskusi stále panují nejasnosti ohledně výhod jejich používání. Tato práce se připojuje k debatě, která řeší vliv biopaliv na cenu jídla. 38 časových řad cen komodit a dalších aktiv, které se vážou k biopalivům, jsou zkoumány během let 2003-2019 pomocí metod minimální kostry grafu a hierarchického stromu. Toto časové rozpětí je rozděleno do čtyř period, které odpovídají vývoji světových cen jídla. Výsledky ukazují, že vztah mezi biopalivy a jejich rostlinými složkami závisí na celkové hladině světových cen jídla. V případě, že ceny jídla jsou vysoké, vztah mezi biopalivem a jeho rostlinou složkou je silnější a proto mezi nimi může snadněji dojít k přenesení ceny. Při nižší ceně jídla je tento vztah výrazně slabší. Mimoto, vývoj světových cen jídla nekoresponduje s trendem vzrůstající produkce biopaliv. V poslední době se ceny jídla ustálily, kdežto produkce biopaliv vytrvale roste. Z těchto důvodů tato práce nepodporuje tvrzení, že biopaliva způsobují vyšší ceny jídla. Klíčová slova biopaliva, ethanol, biodiesel, doprava, převod cen jídla, minimální kostra grafu, hierarchický strom 1
Abstract v angličtině:
Abstract Although biofuels have drawn the attention of researchers since its boom, which took place 20 years ago, doubts about benefits which their usage brings in the academic debate. This thesis joins the debate that discusses the impact of biofuels on food prices. The prices of 38 commodities and assets that are related to the biofuels are examined under Minimum Spanning Tree and Hierarchical Tree methods over the years between 2003-2019. The time span is divided into 4 periods, that responds to the development of world food prices. The results show that the relationship between biofuels and their feedstock depends on the overall level of food prices. In the case of higher food prices, the link between feedstock and biofuel is stronger and therefore the price transmission is more likely to happen. With lower food prices, this link is significantly weaker. Furthermore, the development of world food prices does not follow the trend of increasing biofuels production as food prices have become stable in recent periods. Therefore, this thesis does not support the claim that biofuels cause higher prices of food. Keywords biofuels, ethanol, biodiesel, transportation, food price transmission, Minimum Spanning Tree, Hierarchical Tree 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Matěj Novotný 1.18 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Matěj Novotný 39 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Matěj Novotný 40 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. Ing. Karel Janda, M.A., Ph.D. 342 kB
Stáhnout Posudek oponenta Olha Khymych, DiS. 216 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Julie Chytilová, Ph.D. 152 kB