velikost textu

Porovnání přístupů k otázce souběhu výkonu funkce člena statutárního orgánu a zaměstnaneckého poměru v obchodních korporacích ve francouzském a českém právním řádu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Porovnání přístupů k otázce souběhu výkonu funkce člena statutárního orgánu a zaměstnaneckého poměru v obchodních korporacích ve francouzském a českém právním řádu
Název v angličtině:
Comparison of approaches to the issue of the concurrence of performance of the function of a member of the statutory body and the employment relationship in commercial corporations in the French and Czech legal order
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Kateřina Babulíková
Vedoucí:
JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M.
Oponent:
JUDr. Robert Pelikán, Ph.D.
Id práce:
201321
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Souběh funkcí, statutární orgán, pracovní poměr, kapitálové obchodní společnosti, francouzské právo.
Klíčová slova v angličtině:
Concurrence of functions, statutory body, employment contract, capital trading company, French law.
Abstrakt:
Shrnutí: Porovnání přístupů k otázce souběhu výkonu funkce člena statutárního orgánu a zaměstnaneckého poměru v obchodních korporacích ve francouzském a českém právním řádu Možnost souběhu výkonu funkce člena statutárního orgánu obchodní korporace a pracovního poměru v rámci jedné společnosti v českém právním řádu není upravená na úrovni zákona. Řešení této otázky plyne z judikatury, která vzhledem k striktnímu přístupu a nedostatečně propracované argumentaci nenabízí uspokojivou odpověď a neposkytuje dostatečnou míru právní jistoty. Tato práce si klade za cíl analyzovat přístupy k otázce souběhu a její řešení ve Francii a České republice a navrhnout možné změny v přístupu českých soudů k řešení této otázky ve světle odůvodnění nálezu Ústavního soudu ze dne 13. září 2016, sp. zn. I. ÚS. 190/15. Práce je rozdělena do čtyř částí. První část se zabývá vymezením základních právních pojmů v souvislostech obou porovnávaných právních řádů. V druhé a třetí části jsou za pomoci deskriptivní a analytické metody představeny přístupy k otázce souběhu ve Francii a České republice respektive, a postoj, který k otázce soudy obou zemí zaujímají. Pro analýzu českého řešení je, vzhledem k absenci jakéhokoliv systému, použita systematika francouzské úpravy představené v druhé části. Čtvrtá část se věnuje komparaci obou přístupů a zhodnocení řešení otázky souběhu v obou právních řádech, přičemž závěry judikatury francouzských soudů jsou v práci použity pro vyplnění argumentačních nedostatků české judikatury. Závěr práce je věnovaný analýze příčin vedoucích k odlišnému řešení otázky v obou právních řádech. Dále je představeno řešení, ke kterému by mohly české soudy přistoupit, aby bylo jejich rozhodování v souladu s názorem vysloveným Ústavním soudem v nálezu sp. zn. I. ÚS. 190/15, principem autonomie vůle, smluvní volnosti a právní jistoty. Klíčová slova: Souběh funkcí, statutární orgán, pracovní poměr, kapitálové obchodní společnosti, francouzské právo.
Abstract v angličtině:
Abstract: Comparison of approaches to the issue of the concurrence of the performance of the function of a member of the statutory body and the employment relationship in commercial corporations in the French and Czech legal order The possibility of concurrence of the performance of the function of a member of the statutory body and the employment relationship within one company is traditionally non regulated by Czech legal order. The solution is based on case law which, due its rigorous approach and poorly developed argumentation, does not offer neither clear answer to the question, nor the sufficient level of legal certainty. The thesis aims to analyse the approaches to the issue of the concurrence and its solution in France and the Czech Republic respectively, compare this approaches and propose possible adjustments in the approach of Czech justice to the issue, regarding the decision of the Czech Constitutional court from 13th September 2016, no. I. ÚS. 190/15. The thesis is divided into four parts. First part defines the basic legal notions in context of the legal orders of both countries. In the second and third part are described both approaches to the issue of concurrence of the performance of the function of a member of the statutory body and the employment relationship in France and the Czech Republic respectively and case law decisions and opinions adopted by courts of justice in both countries. Due to the reason absence of any system, for the analysis of the Czech approach is used system introduced by French case law as described in the second part. The fourth part compares both approaches, evaluates the whole situation of possibility of concurrence of the performance of the function of a member of the statutory body and the employment relationship in both legal orders and uses the conclusions of the French case law to fill in the lack of argumentation of Czech case law. The conclusion of the thesis analyses the causes that may lead to different solution of the issue in both legal orders. It also presents solution that may be adapted by Czech courts of justice to improve its argumentation according to the decision of the Czech Constitutional court and the principles of autonomy of the will, contractual freedom and legal certainty. Key words: Concurrence of functions, statutory body, employment contract, capital trading company, French law.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Kateřina Babulíková 1.01 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Kateřina Babulíková 192 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Kateřina Babulíková 12 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M. 567 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Robert Pelikán, Ph.D. 238 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D. 152 kB