velikost textu

Botanická zahrada Teplice a její využití při výuce na střední škole

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Botanická zahrada Teplice a její využití při výuce na střední škole
Název v angličtině:
The Botanical Garden Teplice and its Use in Education at High School
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Svatopluk Frolík
Vedoucí:
PhDr. Lucie Hlaváčová
Oponent:
Mgr. Ing. Silvie Svobodová
Id práce:
201309
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - biologie (N BI)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Pracovní listy, fytogeografie, Botanická zahrada Teplice, provázení.
Klíčová slova v angličtině:
Worksheets, phytogeography, Botanical Garden Teplice, guide.
Abstrakt:
Abstrakt Hlavním cílem diplomové práce bylo vytvořit funkční a v praxi použitelné pracovní listy, které budou využívány při exkurzích žáků středních škol do Botanické zahrady Teplice. Na základě studia středoškolských učebnic, odborné literatury a opakované návštěvy botanické zahrady byly vytvořeny otázky, které opakují učivo střední školy, ale zároveň ho také rozšiřují. Otázky byly zakomponovány do tří typů pracovních listů. První je zaměřen na fytogeografii, druhý na venkovní expozice a další dva listy na skleníkové expozice. Ke každému typu pracovních listů byl vytvořen text provázení, který má pomáhat průvodci, což může být pracovník zahrady, učitel i brigádník. Zkušební verze pracovních listů vyplnilo při exkurzích 131 žáků ze čtyř středních škol. Vyplněné listy byly analyzovány a na základě výsledků byly zjištěny případné nedostatky otázek. Analýza spolu s věcnými připomínkami vedoucí práce vedly k úpravě otázek, které to vyžadovaly. Tak vznikla konečná verze pracovních listů, která bude používána při edukační činnosti v Botanické zahradě Teplice. Klíčová slova Pracovní listy, fytogeografie, Botanická zahrada Teplice, provázení.
Abstract v angličtině:
Abstract The main aim of the thesis was to create functional and practical worksheets that would be used on excursions by secondary school students to the Botanical Garden Teplice. Based on a study of secondary school textbooks, questions were created that repeated subject matter taught at the school, but also expanded it. The questions were incorporated into three types of worksheets dealing with phytogeography, outdoor exhibits and greenhouse exhibits. Guides were created for each type of worksheet to help the person accompanying students, who can be both an employee of the Botanical Garden or a teacher. The test versions of the worksheets were tried out on 131 students from four secondary schools during field trips. The results obtained by completing the worksheets were analysed to identify the shortcomings of questions. This and substantive comments by the supervisor led to an amendment of the questions that required it, resulting in the final version of the worksheets to be used for educational activities at the Botanical Garden Teplice. Keywords Worksheets, phytogeography, Botanical Garden Teplice, guide.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Svatopluk Frolík 5.03 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Svatopluk Frolík 14.62 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Svatopluk Frolík 204 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Svatopluk Frolík 199 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Lucie Hlaváčová 168 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ing. Silvie Svobodová 126 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D. 152 kB