velikost textu

Kardiochirurgická operace z pohledu pacienta

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kardiochirurgická operace z pohledu pacienta
Název v angličtině:
Cardiac surgery from the patient's point of view
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Nikola Kracíková
Vedoucí:
Mgr. Veronika Gigalová
Oponent:
Mgr. Dana Vlášková
Id práce:
201288
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (VSESES)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kardiochirurgický pacient, srdeční onemocnění, pocit, strach
Klíčová slova v angličtině:
cardiac-surgery patient, heart disease, sensation, fear
Abstrakt:
ANOTACE Autor: Nikola Kracíková Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Kardiochirurgická operace z pohledu pacienta Vedoucí práce: Mgr. Veronika Gigalová Počet stran: 154 Počet příloh: 4 Rok obhajoby: 2019 Klíčová slova: Kardiochirurgický pacient, srdeční onemocnění, pocit, strach Bakalářská práce se zabývá subjektivním pohledem pacientů na kardiochirurgickou operaci, kteří byli hospitalizováni na standardním oddělení Kardiochirurgické kliniky ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové. Tato práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a empirickou. V teoretické části je popisována obecná historie a současný stav oboru Kardiochirurgie, možné indikace vedoucí ke kardiochirurgické operaci, volba operačních přístupů a standardní předoperační a pooperační průběh nemoci pacienta. Dále se v teoretické části zaměřuji na subjektivní pojetí nemoci, individuálnost a diagnostiku subjektivního pojetí nemoci a rovněž jsou zmíněny teoretické přístupy vedoucí k posouzení pacientovi nemoci. Empirická část je zaměřena na dotazníkové šetření, která se týká subjektivního prožívání srdečního onemocnění z pacientova pohledu, přičemž tato část je doplněna o rozhovory se čtyřmi zvolenými pacienty, kteří podstoupili kardiochirurgickou operaci. Tato bakalářská práce má za cíl zaměřit se na hodnocení závažnosti a porozumění svého srdečního onemocnění, na pohled na tuto nemoc, vliv dopadu na kardiovaskulární onemocnění a sociální aspekty. Výsledky šetření byly porovnány s výzkumem se stejným tématem z předešlých let.
Abstract v angličtině:
ANNOTATION Autor: Nikola Kracíková Institution: Charles University in Prague Faculty of Medicine in Hradec Kralove, Department of Social Medicine Division of Nursing Title: Cardiac surgery from the patient’s point of view Supervisor: Mgr. Veronika Gigalová Number of pages: 154 Number of attachments: 4 Year of defense: 2019 Keywords: Cardiac-surgery patient, heart disease, sensation, fear The bachelor´s thesis deals with the subjective perception of cardiac surgery patients, being hospitalized in the standard department of the Cardiac Surgery Clinic of the University Hospital Hradec Králové, on their cardiac surgery. The thesis is divided into two parts, the theoretical and empirical. The theoretical part describes the general history and present state of cardiosurgery, possible indications leading to cardiac surgery, the selection of surgical approaches and the patient´s standard preoperative and postoperative care proces. The theoretical part is also focused on the subjective perception on the illness, the individuality and diagnosis of the subjective perception of the illness and also theoretical approaches leading to the assessment of the patient's disease. The empirical part focuses on a questionnaire survey based on the patient´s subjective experience of the heart disease and this part is supplemented by interviews with four selected patients who have undergone the heart surgery. The thesis aim is the evaluation of the results according to the severity and understanding of the heart disease, on the patient´s view of heart disease, and its social aspects. The results of the research were compared to those from the previous years dealing with the same topic. This bachelor thesis has shown that the patient's perception of the illness has not changed in many aspects despite the increasing quality of contemporary healthcare. It is important to see the patient as a holistic being, to take into account his or her previous experience, individuality and constantly support him or her to improve his or her health in the future.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Nikola Kracíková 2.4 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Nikola Kracíková 1.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Nikola Kracíková 118 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Nikola Kracíková 104 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Veronika Gigalová 504 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Dana Vlášková 396 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D. 152 kB