velikost textu

Obchodní smlouvy uzavírané se spotřebitelem

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Obchodní smlouvy uzavírané se spotřebitelem
Název v angličtině:
Business contracts with consumers
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Jáchym Bém
Vedoucí:
JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D.
Oponent:
JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.
Id práce:
201272
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
14. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Spotřebitel, Podnikatel, Smlouvy uzavírané se spotřebitelem
Klíčová slova v angličtině:
Consumer, Entrepreneur, Consumer contracts
Abstrakt:
Abstrakt Název diplomové práce: Obchodní smlouvy uzavírané se spotřebitelem Tato diplomová práce si klade za cíl pojmout některá specifika, která provází obecnou úpravu smluv uzavíraných se spotřebitelem. Vzhledem k tomu, že se jedná o rozsáhlou oblast, která obsahuje mnohé nejasnosti nejenom v důsledku rekodifikace civilního práva, nebylo možné se zabývat všemi aspekty spotřebitelského práva. Z tohoto důvodu se v této práci se pak zá- měrně nezabývám zvláštní úpravou uzavírání smluv distančním způsobem a mimo obchodní prostory. Naopak je ale kladen důraz na některá vybraná ustanovení, která vykazují jisté in- terpretační nejasnosti, případně která mohou být sporná a u kterých předpokládám nutný zá- sah judikatury. Diplomová práce obsahuje 5 kapitol, které se tematicky člení do několika okruhů. V první - úvodní kapitole této práce si kladu několik základních otázek, které se pokusím dopodrobna rozebrat a pokud možno i nalézt odpověď, nebo minimálně nastínit možné způsoby řešení. Předně je nutno problematiku uvést z hlediska systematiky práva a vymezit základní pojmy, kterými jsou spotřebitel, podnikatel a samotné smlouvy uzavírané se spotřebiteli. Čtvrtá kapi- tola je nejobsáhlejší část a tvoří jádro této práce. Obsahuje analýzu jednotlivých zvláštností smluv uzavíraných se spotřebiteli vymezených oproti obecné úpravě závazkového práva a je systematicky řazena do podkapitol dle jednotlivých specifik. V rámci jednotlivých podkapitol jsou pak souhrnně popsána zvláštní práva spotřebitelů a nástroje sloužící k jejich ochraně, vždy s důrazem na ta ustanovení, jejichž výklad a aplikace by mohla v praxi činit potíže. V poslední - závěrečné kapitole odpovídám na otázky, které si kladu již v úvodu této práce.
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Business contracts with consumers This thesis presents an analysis of the general regulation of consumer contracts. Given the comprehensive nature of this topic and its many ambiguities due, among other things, to the recodification of civil law, it was not possible to address every aspect of consumer law. This is also why the specific regulation of distance contracts and of contracts concluded outside of business premises was not analysed. On the other hand, emphasis is placed on provisions whose interpretation is uncertain and that require clarification by means of the case law. The thesis consists of five chapters which are divided into several thematic topics. In the chapter one, I introduce the basic issues which I will analyse in detail and for which I attempt to find or at least outline possible solutions. It is first necessary to introduce the topics in terms of their legislative classification and to define the basic concepts of consumer law – consumer, entrepreneur and consumer contracts. The fourth chapter is the most comprehen- sive and forms the core of the thesis. It contains an analysis of the specifics of consumer con- tracts, which are compared to the general regulation of the law of obligations and are system- atically divided into subchapters. Each subchapter summarizes the specific rights of consum- ers and the tools used for their protection, with an emphasis on those provisions whose inter- pretation and application could cause difficulties in practice. In the final chapter, I answer and summarize the issues defined in the introduction.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jáchym Bém 1.3 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jáchym Bém 223 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jáchym Bém 212 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D. 29 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D. 152 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. 152 kB