velikost textu

Metody přepočtu hlasů na mandáty a jejich vliv na složení parlamentu. Případová studie voleb do Poslanecké sněmovny 2017

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Metody přepočtu hlasů na mandáty a jejich vliv na složení parlamentu. Případová studie voleb do Poslanecké sněmovny 2017
Název v angličtině:
Methods of recounting votes to seats and their influence on the composition of parliament. The case study of the czech parliamentary election 2017
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michael Drašar
Vedoucí:
PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Lukáš Hájek, M.A.
Id práce:
201270
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra politologie (23-KP)
Program studia:
Politologie (B6701)
Obor studia:
Politologie a mezinárodní vztahy (PMV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
volby, volební formule, volební studia, Poslanecká sněmovna, volby 2017
Klíčová slova v angličtině:
election, election formula, electoral studies, The Chamber of Deputies, election 2017
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se zaměřuje na aplikaci volebních formulí používaných v proporčním volebním systému na případ voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017. Cílem práce je zjistit, jakým způsobem by změna matematické metody přepočtu hlasů na mandáty změnila složení Poslanecké sněmovny a umožnila vznik stabilní vládní koalice. V bakalářské práci jsou rovněž modelovány výsledky voleb podle zamýšlených volebních reforem, konkrétně z doby Opoziční smlouvy a z doby druhé vlády Mirka Topolánka. V úvodu je krátce představeno téma práce a formulovány výzkumné otázky. Teoretická část práce se věnuje představení jednotlivých volebních formulí a jejich obecných účinků, dále základním principům volebního akt v České republice, vysvětlení podstaty obou zmíněných snah o volební reformu, a také okolnosti, výsledky a důsledky parlamentních voleb v roce 2017. V analytické části je nejprve představena metodologie práce, kterou je případová studie, dále jsou pak jednotlivé volební kvóty a dělitele aplikovány na reálné výsledky hlasování. Tyto modely pomohou zodpovědět výzkumné otázky, kterým se věnuje závěr práce.
Abstract v angličtině:
Abstract Bachelor thesis focuses on the application of electoral formulas used in proportional electoral system in the case of the czech parliamentary election 2017. The goal of thesis is to find how the change of mathematical method of recounting votes to seats would change the composition of parliament the Chamber of Deputies and would allows the creation of stable cabinet. In bachelor thesis are also modeled results of election according to the intended electoral reforms, concrete the Opposition Threaty’s reform and the Second Topolánek cabinet‘s reform. In introduction is introduced the topic of thesis shortly and formulated the reserach questions. Theoretical part performs electoral formulas and their effects, basic principles of the electoral act in the Czech republic and explanation of electoral reform’s principles and also conditions, results and consequences od the czech parliamentary elections 2017. In analytical part is introduced methodology shortly, in this case it is the case study and then the quotas and methods are applicated to the real ballot’s results. These models helps to answer the research questions which are focused in the conclusion of these bachelor thesis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michael Drašar 1.59 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michael Drašar 82 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michael Drašar 82 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D. 677 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lukáš Hájek, M.A. 106 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr Jan Kofroň, Ph.D. 152 kB